Nyheter

Unik träffpunkt för äldre planeras i Borås

I Borås planeras det nu för en ny stor träffpunkt för äldre och funktionshindrade som ska inrymma bland annat anhörigstöd, demensteam och handikappkonsulenter.

Visa Vägar-konferensen den 22 maj 2013

Nka är medarrangörer på Visa vägar-konferensen som anordnas av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.

Hjärnkollskampanj visar resultat i förändrarde attityder i Region Skåne

Kampanjen Hjärnkoll har sedan 2009 arbetat för att ändra attityder till personer med psykisk ohälsa, och nu visar en rapport att fler är positiva till personer med psykisk ohälsa idag jämfört med tidigare.

Andelen äldre över 80 år som får hjälp har halverats sedan 1980-talet

Debattartikel av Ann-Britt Sand forskare Nka.

Uppdrag att göra fördjupade analyser om anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser

Socialstyrelsen ges i uppdrag att göra fördjupade analyser av den pilotundersökning om anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser som myndigheten genomfört på uppdrag av regeringen.

Äldre över 80 år som får hjälp har halverats

Debattartikel av Ann-Britt Sand forskare vid Nka.

Läsplatta till varje barn med flerfunktionsnedsättning i Hudiksvall

Träningsskolan i Hudiksvalls kommun har fått ett bidrag på 500 000 kronor från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Teknikstöd till yrkesverksamma anhöriga utvärderat

Under 2012 fick Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ett uppdrag från Hjälpmedelsinstitutet, HI, att utvärdera tre projekt inom programmet Teknik för äldre II.

Stockholm satsar på anhörigstöd

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har antagit ett program för stöd till anhöriga 2012-2016. Beslutet innebär att socialnämnden och äldrenämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående.

Inspiration till kommunerna att utveckla anhörigstöd

Vägledning för kommuner att utveckla sina olika sätt att se, bemöta och stödja anhöriga som vårdar en närstående.

Föregående123