Västra Götalandsregionen

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
RMR, Regional medicinsk regional riktlinje – Barn som anhöriga. RMR är VGRs styrdokument för hur hälso- och sjukvårdens förvaltningar ska bedriva arbetet inom sina verksamheter.

Finns det dokumentation i journalen?
Ja, fråga om patienten har barn och om när de är födda.

Finns det barnombud?
Ja, inom de flesta sjukvårdande verksamheterna, ffa inom sjukhusförvaltningarna.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja. Enligt RMR Barn som anhöriga ska verksamheter genomföra webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! Barnombudsutbildning genomförs för barnombud, utvecklingsledare eller personal med särskilt intresse för frågan.

Finns det material/information till personal?
Hemsida på Vårdgivarwebben med länkar till stödmaterial, information på området etc.

Finns det material/information till föräldrar?
Ja, en anhörigbroschyr som personal kan dela ut.

Finns det material/information till barn och unga?
Det är ett utvecklingsområde på övergripande nivå. Däremot har olika sjukvårdande förvaltningar egen information som de förmedlar.

Särskilda satsningar
Aktiviteter på den Internationella barndagen inom de sjukvårdande förvaltningarna. Diverse utbildningsinsatser finns i varierande grad inom olika sjukvårdande förvaltningar där även andra kan delta. Inför att Barnkonventionen blir lag finns ytterligare utbildningssatsningar där vi samverkar för att ytterligare förstärka barn som anhöriga i hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter: Liselott Johansson
Telefon: 070-2077800
E-post: liselott.m.johansson@vgregion.se
Webbinformation: Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården

Senast uppdaterad 2021-02-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson