Utbildning

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng – grund nivå Ht 2020 Stockholm

Inledning
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i vårt samhälle. Det drabbar ett stort antal personer men också deras anhöriga. I vilken omfattning är deras anhöriga också omsorgsgivare? Hur ser behoven ut hos vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Vilka intentioner finns i lagen om stöd till anhöriga? I utbildningen bearbetas dessa frågor grundligt. Kursdeltagare ska också efter genomgången kurs ha kunskaper om stödjande insatser och därigenom kunna medverka i förändrings- och utvecklingsarbete inom kommunal- och regionfinansierad psykiatri och anhörigstöd.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten erbjuder i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga nu en högskoleutbildning med inriktning stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom regions psykiatri och kommuner samt enskilda utförare som har uppdrag att arbeta med anhöriga.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är;

  • psykisk ohälsa i ett anhörigperspektiv
  • lagstiftning och nationella riktlinjer som reglerar stödet till vuxna anhöriga/familjer till personer med psykisk ohälsa
  • vuxna anhörigas erfarenheter, upplevelser och behov
  • olika former av stöd och insatser för anhöriga till personer med psykisk ohälsa
  • förändringsarbete med fokus på evidensbaserad praxis
  • dokumentation och uppföljning.

Undervisningsformer
Undervisningen sker på distans med webbaserat stöd om 25 deltagare. Ingen campus förlagd undervisning. Undervisningen ges i form av inspelade föreläsningar som följs upp via obligatoriska dialogforum den 14 oktober, 18 och 19 november. Seminarier genomförs i studiegrupper enligt överenskommen tid (1,5 timmar) vecka 46 och 51. Kursen avslutas den 27 januari med seminarium där examination följs upp. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera teoretisk kunskap med egna erfarenheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid uppföljande dialogforum och seminarier samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen startar 14 oktober 2020, övriga kursdagar 18 och 19 november 2020 samt 27 januari 2021. Därutöver tillkommer seminarier omfattande 1,5 timmar vecka 46 och 51.

Plats
Kursen genomförs med webbaserat stöd via lärplattformen Its´learning och digitalt forum (Teams).

Kursansvarig
Mats Ewertzon, leg. sjuksköterska, fil.dr. i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Har under många år arbetat i olika uppdrag och forskat inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bland annat med uppdrag som forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för kursdeltagare och genomförs i samverkan mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Om anmäld deltagare ej avbokar sin plats och uteblir kommer en avgift på 1000 kr (exkl moms) att faktureras arbetsgivaren.

Information
Information kring utbildningen ges av: Studierektor Monica Rönning-Frick, 08-555 05117,
monica.ronning-frick@esh.se

För information kring anmälan och administration: 08-555 051 19 eller uppdrag@esh.se.

Hemsida: www.esh.se/uppdrag

Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida  Sista anmälningsdag 18 september 2020.

Om anmäld deltagare ej avbokar sin plats och uteblir kommer en avgift på 1000 kr (exkl moms) att faktureras arbetsgivaren.

En jämn fördelning av platserna mellan anställda vid kommuner, regioner och enskilda utförare anhörigstöds- och psykiatriverksamhet. Geografisk spridning i landet och ett jämlikhetsperspektiv eftersträvas.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.

Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

För mer information och kontakt

Bild på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.

 

Senast uppdaterad 2019-11-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson