Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Karlstads kommun

Hör Anette Pettersson, koordinator i Karlstads kommun, berätta om vad hon gör som koordinator.

Hörby kommun

Här berättar Katarina Dexe, koordinator i Hörby kommun, om sina upplevelser av att vara koordinator.

Trelleborgs kommun

Hör Katja Nilsson berätta om hur det är att arbeta som koordinator i Trelleborgs kommun.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning riskerar sämre fysisk och psykisk hälsa än andra föräldrar. De är oftare sjukskrivna eller arbetslösa och skattar sin livskvalitet sämre. Föräldrarna lägger mycket tid på att söka och administrera stöd för barnet.

Projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har sin bakgrund i det kunskapsstöd som Socialstyrelsen presenterade i oktober 2017 på uppdrag av Socialdepartementet; Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

I kunskapsstödet presenteras en modell kring viktiga områden för förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.

De tre olika samordningsfunktioner som identifierats som centrala har olika inriktning och de antas efterfrågas av olika många personer.

  1.  Samordnad informationstjänst. Tillgång på lättillgänglig information om det stöd som finns utifrån lokala förhållanden.
  2.  Gemensam planeringsprocess. Stärkta förutsättningar och arbetssätt för gemensamma planeringsprocesser för barn i komplicerade situationer.
  3. Praktiskt stöd av koordinator. Konkret stöd till föräldrar av en koordinator.

Vetenskaplig evidens finns för samordnad informationstjänst och stärkt gemensam planeringsprocess. För praktiskt stöd av koordinator krävs mer forskning för att forma koordinatorns roll utifrån svenska förhållande.

I ett samarbete mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Socialstyrelsen initieras detta projekt för att ge intresserade kommuner möjlighet att utveckla, och praktiskt tillämpa, funktionen som koordinator. Det är del 3 i Socialstyrelsens modell; Praktiskt stöd av koordinator, som behöver prövas, utvecklas och utvärderas för att på bästa sätt möta de behov av stöd som finns hos föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Film om att arbeta som koordinator

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-02-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson