Material från andra aktörer

Multiutsatta barn – Om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Drygt 4 700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. I denna rapport görs en fördjupning av resultatet i kartläggningen från 2016 (se "Våld mot barn 2016 – En nationell kartläggning" längre ned).
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Min tur att berätta – Barns röster om att leva med våld
Utgångspunkten för denna rapport är barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Rapporten baseras på djupintervjuer med 20 barn samt på forskning och erfarenhet från projektet "Barns rätt i skyddat boende", ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Stadsmissioner och Bris.
Läs eller ladda ner rapporten

Insatser i skolan kan minska psykiska problem
Universella, skolbaserade insatser som stärker skolbarns psykologiska motståndskraft kan minska depressiva symtom och andra psykiska problem. Det visar en ny publikation från Folkhälsomyndigheten.
Läs eller ladda ner rapporten

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?
Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området.
Läs eller ladda ner rapporten

Shit, den här människan bryr sig om mig!
Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem
Region Uppsala och Uppsala universitet
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Våld mot barn 2016 – En nationell kartläggning
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Drygt 4 700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. Resultaten bygger på vad eleverna själva valt att berätta.
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld
En systematisk översikt av översikter som undersökt vilka effekter förebyggande insatser har på barnens hälsa och om de kan stärka skyddande faktorer för barnen. Rapporten ska fungera som stöd för prioriteringar för fortsatta insatser till barn i de här familjerna. Publikation från Folkhälsomyndigheten.
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv, Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd
Karlstad Universitet
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn
iRisk insatser & risk- skyddsbedömningar för våldutsatta barn
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Det späda barnet som anhörig
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Barn som anhöriga inom psykiatrin
– Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri Skåne, Region Hovedstadens Psykiatri
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

När förälder oväntat avlider
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Att identifiera och stödja barn som anhöriga inom primärvården
Karlstad Universitet
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Vem tar ansvar för barnen? Kartläggning av arbetet vid Landstinget Kronoberg
Landstinget Kronoberg
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Utvärdering av barngruppsverksamhet
Stockholms universitet, Landstinget i Uppsala län
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Mod och mandat - sammanfattning av dialogseminarier
Stiftelsen Allmänna barnhuset och Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Läs eller ladda ner materialet (pdf i nytt fönster)

Litet syskon – Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning
I den här boken får läsaren möta barn i förskoleåldern som har en syster eller bror med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. I boken får man även ta del av föräldrars berättelser om familje- och syskonsituationen och det finns tips på verktyg som kan vara användbara för att hjälpa barn att berätta. Författaren Christina Renlund har godkänt att Nka publicerar boken här på webbsidan.
Läs eller ladda ner boken

Senast uppdaterad 2021-02-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson