Politiker och beslutsfattare

Barn-och äldreminister Maria Larsson skriver i skälen för beslut av medel till projektet Arbetsgivare för anhöriga, att anhöriga som kombinerar anhörigomsorg och förvärvsarbete är en grupp som inte uppmärksammats i någon större utsträckning.

Frågan kring yrkesverksamma anhöriga behöver lyftas då vi i Sverige har bristfällig kunskap om denna grupp och få svenska studier kring yrkesarbetande anhöriga har gjorts. I England kan vi ta del av Carers UK erfarenheter som har visat att det finns ett stort behov av ett aktivt utvecklingsarbete och praktiska verktyg för arbetsgivare inom anhörigfrågan. Kan vi fånga arbetsgivarnas intresse kring anhörigfrågan även i Sverige kommer det att bidra till en aktiv arbetslinje.

Hälsa i arbetslivet hör till ett av elva prioriterade målområden för folkhälsan i Sverige. Utgångspunkten för målområdet är att kraven i arbetslivet måste balanseras mot människors möjligheter att kunna fungera och må bra under ett helt arbetsliv. Individens verksamhet i arbetslivet ska gå att förena med familjeliv och fritid på hälsofrämjande sätt. Begreppet "hälsofrämjande arbetsplatser" står för arbetsplatser som dels inte producerar ohälsa och som dels är en arena för hälsofrämjande synsätt och aktiviteter i vid mening. I ett folkhälsoperspektiv borde vi inte bara sträva efter hälsofrämjande arbetsplatser utan även efter ett hälsofrämjande arbetsliv.