Söka & överklaga

För att få de insatser och det stöd du behöver krävs ofta att du gör en ansökan. När sedan staten, kommunen eller landstinget tagit ställning till din ansökan, ska du få ett skriftligt beslut som talar om ifall du beviljats det stöd du sökt eller inte. Om du får ett avslag kan du ibland överklaga beslutet.

Sidan innehåller avsnitten:

"Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet." FN:s barnkonvention, artikel 12-15

Barnperspektiv i LSS I LSS är barnkonventionen inskriven. Det innebär rent praktiskt att handläggare och verksamhetspersonal ska fråga barnet särskilt om vad de önskar och deras synpunkter ska finnas med dokumenterade i både handläggningen och i verksamheter. Om föräldrar motsätter sig att barnet tillfrågas ska det respekteras men dokumenteras i LSS-akten. Samtalet ska anpassas till barnets ålder. Enligt LSS har ungdomar från 15 års ålder rätt att själv ansöka om insats enligt 8 § LSS om ungdomen har förmåga att självständigt ta ställning till sin situation.

Till sidans topp

Ansöka

Ofta är det bra att ansöka om bidrag eller annat stöd skriftligt. Ibland krävs det att man gör det. Vanligen finns det färdiga blanketter att fråga efter. Den myndighet, den kommun eller det landsting som fattar ett beslut är dessutom skyldig att ge information och råd till den som berörs av beslutet.

Myndigheterna ska svara på frågor så snabbt som möjligt och uttrycka sig så att det är lätt att förstå. De ska också anlita tolk till den som behöver det p g a hörsel- eller talskada. Ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt.

Följande information bör finnas med i ansökan:

  • namn, adress, telefonnummer, personnummer
  • datum på brevet
  • uppgift om önskad insats/önskat bidrag
  • i vissa fall intyg av läkare
  • namnteckning

Begär alltid att få skriftligt besked om beslut av myndigheten för att undvika missförstånd. Tänk på att du kan få rådgivning och hjälp med att fylla i blanketter av den handläggare som ansvarar för ditt ärende. Tänk också på att det kan vara klokt att skicka en skriftlig ansökan även om det inte krävs.

Förvaltningslag (1986:223)

Till sidans topp

Överklaga

Är man missnöjd med ett beslut går det ibland att överklaga. Ett överklagande måste göras skriftligt. Klagotiderna varierar. Efter att lagstadgad tidsfrist löpt ut förlorar man rätten att överklaga. Beslut av statliga myndigheter överklagas oftast till förvaltningsdomstolen. Det gäller också beslut som kommunala nämnder fattar.

Överklaga myndighetens eller kommunens beslut till den instans som prövar överklagandet. Själva överklagandet skickar du dock till den myndighet eller kommun som fattat beslutet. Se till att överklagandet når beslutsfattaren inom besvärstiden (den tid du har på dig att överklaga).

Omprövning. Myndigheter får ompröva sina egna beslut, bl a om det tillkommit nya uppgifter som kan leda till en annan bedömning. Ta reda på hur lång tid du har på dig att överklaga. Beslutet får inte ändras till den enskildes nackdel.

Till sidans topp

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är ett sätt för enskilda medborgare att överklaga beslut som fattats av kommunen eller landstinget där det inte finns en särskild överklagningsrätt inskriven i verskamhetens speciallag såsom Socialtjänstlagen eller LSS. Det ska vara ett särskilt beslut som är fattad av en tjänsteman eller nämnd enligt nämndernas delegationsordningar.

Vid laglighetsprövning kontrolleras om ett beslut:

  • tillkommit i laga ordning
  • rör en kommun- eller landstingsangelägenhet
  • har fattats av ett organ som överskrider sina befogenheter
  • strider mot lag eller annan författning

Beslut som strider mot någon av ovannämnda punkter upphävs. Den beslutsfattande myndigheten får sedan fatta ett nytt beslut.

Begär laglighetsprövning. Skicka skriftligt överklagande direkt till länsrätten inom tre veckor från det att kommunen eller landstinget kungjort på anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. Nämndens sekreterare där beslutet är fattat kan ofta ge besked om vilken överklagningstid den klagande har på sig att överklaga. I varje kommun ska det finnas en officiell anslagstavla. Där ska kommunala beslut sättas upp.

Kommunallag (1991:900)

Till sidans topp

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson