Samarbete med skolan

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per termin mellan elev, föräldrar och lärare i skolan. Det ska handla om hur barnet kan få de bästa möjligheterna till utveckling i skolan. Samtalet ska leda fram till att en skriftlig utvecklingsplan utarbetas tillsammans med vårdnadshavare och barnet särskilt om det är äldre. Om ytterligare enskilda åtgärder behövs arbetar man tillsammans fram ett åtgärdsprogram.

Elevvårdskonferens

Föräldrar eller personal kan ta initiativ till en elevvårdskonferens. Familjen och skolans personal möts för att t ex diskutera vilken typ av stöd eleven behöver och hur stödet ska utformas. Konferensen kan vara ett sätt att få igång ett samarbete.

På konferensen ska man föra protokoll och dokumentera alla beslut skriftligt. Det är viktigt att både föräldrar och skolpersonal har "svart på vitt" vad som gäller.

Tänk på att få alla beslut om insatser på papper. Skriftliga dokument behövs:

  • för att kunna följa upp att insatserna genomförs enligt planen
  • som stöd för minnet
  • för att visa vem som ansvarar för vad
  • för att driva ett ärende vidare när skolsituationen inte fungerar

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson