Elevens arbetsmiljö

I skolan gäller arbetsmiljölagen för både personal och elever, även i förskoleklasserna. I skollagen anges också att alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För samråd med skolan ska det finnas elevföreträdare gällande trivsel och samarbetsformer med eleverna.

I lagen står bl a att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar, fysiska såväl som psykiska. Det är arbetsgivaren, i det här fallet rektorn, som ska se till att lagen följs. På högstadiet och i gymnasiet ska det finnas elevskyddsombud.

Anmäl brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöinspektionen i ditt distrikt. Arbetsmiljöverket kan lotsa dig till rätt ställe (se högerkolumn).

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson