Resor

Färdtjänst

Bilstöd

Bilstöd är ett statligt stöd för att skaffa bil, motorcykel eller moped. Man kan också få bilstöd för att anpassa ett fordon i förhållande till den enskildes funktionshinder.

Bidraget ges till personer som har mycket svårt att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer om du arbetar. Även föräldrar till barn med funktionshinder som man sammanbor med kan få bilstöd. Man kan också ansöka om bilstöd för körkortsutbildning i samband med att man köper bil eller motorcykel. Bilstöd beviljas endast med vissa tidsmellanrum.

Tänk på att vissa delar av bilstödet inte ges i efterhand, t ex bidrag för anskaffning av fordon. Se alltså till att få ett beslut om bilstöd innan du köper ny bil. Tänk också på att försäkra bilen och anpassningarna.

Socialförsäkringsbalken huvudsakligen Kapitel 52

Till sidans topp

Parkeringstillstånd

Den som har rörelsehinder kan få ett särskilt tillstånd som ibland ger rätt att parkera där det annars inte är tillåtet. Det kan t ex vara på särskilda parkeringsplatser eller på en del av en gata där kommunen förbjudit parkering. Tillståndet ger inte rätt att parkera på privat mark om inte ägaren tillåter det.

Parkeringstillstånd är till för personer som har svårt att förflytta sig till fots eller som behöver mycket hjälp av föraren utanför fordonet. Det går alltså att få parkeringstillstånd även för barn med funktionshinder. Svårigheten att förflytta sig kan bero på såväl fysiska som psykiska funktionshinder. Olika kommuner kan ha olika bestämmelser eller regler om parkeringstillstånd.

Tänk på att du kanske måste betala parkeringsavgift även när du använder parkeringstillståndet. Hör efter vilka regler som gäller i din kommun. Mer information har din kommun.

Ansök om parkeringstillstånd hos kommunens trafiknämnd eller motsvarande.

Trafikförordning (1998:1276) 

Till sidans topp

Färdtjänst

Färdtjänsten är till för människor som p g a funktionshinder har svårt att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Det är kommunens och i vissa fall landstingets ansvar att anordna färdtjänst inom inom sitt geografiska område. I vissa fall är kommunen även skyldig att ordna resor mellan den egna kommunen och en annan kommun.

För personer som inte kan resa ensam finns möjlighet att bevilja ledsagare för färdtjänstresa på tillståndet. Kan en person inte samåka med annan person på grund av sitt funktionshinder finns möjlighet att få befrielse från samåkning. Vissa kommuner eller landsting har allmänna begränsningar för hur gammalt ett barn ska vara för att färdtjänst exempelvis 7 år.Mer information har din kommun.

Ansöka. Kommunen ger besked om var du söker färdtjänst.

Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till förvaltningsdomstolen, men skickas till den som fattat beslutet, d v s kommunen eller trafikhuvudmannen (länstrafikbolaget). Överklagandet måste nå beslutsfattaren inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet.

Lag om färdtjänst (1997:736)

Till sidans topp

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för längre resor, d v s från en kommun till en annan eller över landstingsgränser om det är landstinget som har hand om färdtjänsten. Den som p g a funktionshinder inte kan resa med allmänna färdmedel till en normal kostnad eller måste ha ledsagare med sig, kan använda riksfärdtjänst i samband med "rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet".

Resan ska göras med taxi, ett särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären betalar resan själv – men det ska inte kosta mer än att åka med allmänna kommunikationsmedel. Ledsagarens reskostnader ersätts däremot fullt ut. Mer information har din kommun

Ansöka. Kommunen ger besked om var du söker riksfärdtjänst.

Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till förvaltningsdomstolen, men skickas till den som fattat beslutet. Överklagandet måste nå beslutsfattaren inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet.

lag om riksfärdtjänst (1997:735)

Till sidans topp

Resekostnadsersättning vid sjukresor

Ibland kan man få ersättning för kostnader för sjukresor, bl a i samband med att man får sjukvård, tandvård, sjukgymnastik eller hjälpmedel.

Ansöka. Landstinget ger besked om var du söker resekostnadsersättning vid sjukresor.

Skolskjuts, se s 45.

Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419)

Till sidans topp

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson