Kommunicera

Kommunikation

Sidan innehåller information om:

Teckenspråksutbildning

Föräldrar till barn som talar teckenspråk kan få bidrag till teckenspråksutbildning. Detta kallas TUFF. Första prioritet har föräldrar till barn i förskoleåldern. Teckenspråksutbildningen ska fungera som påbyggnad till den introduktion i teckenspråk som erbjuds inom ramen för landstingets habilitering.

Den som deltar i TUFF får ersättning för förlorad arbetsinkomst och för resekostnader. Den som anordnar utbildningen får bidrag för kostnader för utbildning, internatboende och barntillsyn. Tänk på att syskon bör få utbildning i teckenspråk samtidigt med föräldrarna.

Förordning om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (1997:1158)

Tecken som stöd mm Utbildning i annan kommunikation, t ex tecken som stöd och Bliss, kan ges som insatsen råd & stöd enligt LSS.

Till sidans topp

Texttelefon mm

Personer som inte kan använda vanlig telefon kan få texttelefon eller annan utrustning för kommunikation av landstinget. Det gäller för personer som är döva, dövblinda, har talskada, språkstörning eller grav hörselskada. Även närstående personer kan få bidrag till sådan utrustning.

Numera används även olika former av mobiltelefoner som hjälpmedel genom att de utrustas med särskilda program. De kan beviljas av habiliteringen eller specialistsjukvården. Mer information har ditt landsting.

Ansök om texttelefon eller annan kommunikationsutrustning hos landstinget.

Överklaga. Beslutet kan ej överklagas

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763, § 3b), förordning om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (2001:638), förvaltningslag (1986:223)

Till sidans topp

Rätt till tolk

Landstinget tillhandahåller tolktjänst för vardagstolkning åt döva, dövblinda och hörselskadade personer. Det gäller vid t ex läkar- och tandläkarbesök, ärenden till affärer, apotek, bibliotek och vid kontakter med myndigheter. Man kan också få tolk i samband med fritidsaktiviteter, rekreation och föreningsliv.

När en person som har en allvarlig hörsel- eller talskada (eller inte behärskar svenska) har kontakt med en myndighet, bör myndigheten anlita en tolk. Regeln, som står i förvaltningslagen, är begränsad till just kontakter med myndigheter. Mer information har ditt landsting.

Ansök om vardagstolkning hos landstinget.

Överklaga. Det går inte att överklaga beslutet.

Till sidans topp

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson