Ekonomiskt stöd

Ekonomi, plånbok

Samtliga bidrag under samlingsrubriken Ekonomiskt stöd hanteras av Försäkringskassan förutom försörjningsstöd, tidigare socialbidrag, som sköts av kommunens individ och familjeomsorg.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är ett ekonomiskt stöd för unga med funktionsnedsättning. När Försäkringskassan beviljar aktivitetsersättning är kassan skyldig att erbjuda den enskilde möjlighet att delta i aktiviteter av olika slag. Det kan t ex handla om kurser, dagverksamhet, föreningsverksamhet, idrott eller praktik.

Man kan få aktivitetsersättning om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel (från juli månad det år man fyller 19 år och fram till 30-årsdagen). Unga som p g a sitt funktionshinder inte gått ut grundskolan eller fullföljt sin gymnasieutbildning (det år de fyller 19 år) har också rätt till aktivitetsersättning studietiden ut. Det gäller oavsett om arbetsförmågan är nedsatt eller inte.

Socialförsäkringsbalken huvudsakligen Kapitel 32-37

Till sidans topp

Föräldrapenning

Det finns två olika slags föräldrapenningar:

  • Föräldrapenning i samband med att barn föds och
  • Tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt eller när föräldrarna besöker skola (kontaktdag), habilitering mm.

Föräldrapenning med anledning av barnets födelse utbetalas under sammanlagt 480 dagar tills det att barnet fyllt 8 år.

Tillfällig föräldrapenning utbetalas till föräldrar som är hemma från jobbet för att ta hand om sitt barn när det är sjukt eller för att ta barnet till barnavårdscentralen eller någon annan vårdinrättning. Man kan också få tillfällig föräldrapenning för att ta hand om barnet när den ordinarie vårdaren (dagmamman, den andra föräldern, någon släkting e t c) är sjuk. Det gäller för alla barn tills de fyller 12 år.

Extra tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionshinder kan dessutom ta ut tillfällig föräldrapenning för att besöka habiliteringen, en specialskola eller liknande – på egen hand eller tillsammans med sitt barn. Även det gäller så länge barnet är under 12 år. I vissa fall kan man få tillfällig föräldrapenning för att ta hand om sitt barn ända tills det fyller 16 år. Det gäller t ex om barnet får en allvarlig sjukdom eller ett funktionshinder och behöver föräldrarnas hjälp och omsorg under en begränsad tid eller vid läkarbesök.

Tillfällig föräldrapenning vid LSS

När ett barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan det ge rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn ända tills barnet fyller 21 år. Om barnet går på gymnasium för rörelsehindrade eller i gymnasiesärskola kan föräldrarna få tillfällig föräldrapenning t o m vårterminen det år barnet fyller 23 år.

Kontaktdagar

Föräldrar kan också ta ut tillfällig föräldrapenning för besök i barnets skola, s k kontaktdag. Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan ta ut 10 kontaktdagar per barn och år fram till barnets sextonårsdag. Det kan t ex handla om föräldrautbildning med anledning av barnets funktionshinder, besök i barnets skola, förskoleverksamhet eller barnomsorg.

Tänk på att det inte går att få tillfällig föräldrapenning för vård och tillsyn som givit rätt till vårdbidrag.

Socialförsäkringsbalken huvudsakligen Kapitel 12 och 13.

Till sidans topp

Handikappersättning

Handikappersättning kan sökas from juli det år ungdomen fyller19 år. Det krävs att man behöver omfattande stöd för att klara vardagslivet, sköta skolan eller arbetet. Man kan också få handikappersättning om sjukdomen eller funktionsnedsättningen leder till stora extrakostnader. Som sådana merkostnader räknas t ex utgifter för sjukresor, särskild kost, läkarvård och läkemedel. Försäkringskassan bedömer det sammanlagda behovet av stöd och av merkostnader.

Socialförsäkringsbalken huvudsakligen Kapitel 50

Till sidans topp

Vårdbidrag

Föräldrar kan ha rätt till vårdbidrag om deras barn har funktionsnedsättning, och behöver särskild tillsyn eller vård under minst 6 månader. Vårdbidraget utbetalas tom juni det år barnet fyller19 år.

Man kan också få vårdbidrag för att täcka extrautgifter, merkostnader, som är en följd av funktionsnedsättningen, t ex extra slitage på kläder, sjukresor, läkarvård, läkemedel eller en särskild diet.

Om det finns flera barn under 19 år med funktionshinder i familjen, kan det bli aktuellt med vårdbidrag även om varje barns behov var för sig inte är så stort att det ger rätt till bidrag. Försäkringskassan gör en bedömning av barnens sammanlagda behov av tillsyn och av hur stora merkostnaderna är.

En förälder kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Ett helt vårdbidrag utgör 250% av prisbasbeloppet. För år 2013 innebär det 9 270 kronor per månad.

Vårdbidraget omprövas minst vartannat år, om det inte finns skäl för omprövning med längre mellanrum. Bidraget kan också vara tidsbegränsat. Vårdbidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, utom för den del som gäller merkostnader. Det finns också ett ferievårdbidrag för barn som bara bor hemma under lov och liknande.

Socialförsäkringsbalken huvudsakligen Kapitel 22

Till sidans topp

Senast uppdaterad 2013-05-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson