Beardslees familjeintervention

Beardslees familjeintervention är en preventiv metod utvecklad av professor WilliamBeardslee i Boston i USA. Metoden finns med i ett register över evidensbaserade metoder inom psykiatrin (mental health) i USA.

Familjeinterventionen är en metod som riktar sig mot prevention i familjer med en förälder med psykisk ohälsa. Den har nationell spridning i Finland genom dr Tytti Solantaus och STAKES (nationell center för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Finland). Metoden är utvecklad för att öppna upp samtal om förälderns sjukdom inom familjen. Syftet är att minska barnens risk att insjukna själva genom att stärka skyddande faktorer – öka barnens förståelse för förälderns sjukdom, öka öppenheten inom familjen om sjukdomen, främja föräldrarnas medvetenhet om andra skyddande faktorer, såsom fungerande skola, kompisrelationer, intressen.

Lindrar barnets oro

Metoden har även kortsiktigare vinster. Barnet som anhörig blir hörd, många gånger kan man effektivt lindra barnets oro. Förälderns oro kan minska och som psykiatripersonal kan man känna, att man uppfyller hälso- och sjukvårdslagens och socialtjänstlagens krav på att uppmärksamma barnen till våra patienter.

Ursprungligen användes metoden i familjer med en deprimerad förälder, men användningen har spridit sig till andra psykiatriska diagnoser. I Finland har användningsområden vidgat sig till den somatiska vården, tex barn till cancerpatienter.