Varför behöver barn som anhöriga uppmärksammas inom den prehospitala vården och akutsjukvården?

Vår kunskap om barn som anhöriga inom prehospital vård och akutsjukvård är idag mycket begränsad.

Rapport: När föräldrar oväntat avlider:

En rapport från Socialstyrelsen visar allvarliga brister i samverkan och strukturer för samhällets ansvar, när det gäller att tillgodose barns behov då en förälder plötsligt avlider.
När förälder oväntat avlider – Resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd
Länk till rapport

Utvärdering barntraumateamet:

 Resultatet av en utvärdering av barntraumateamets i Norrköping arbete visar på betydelsen av snabba och kontinuerliga insatser till barn i samband med allvarliga händelser då förälder eller närstående oväntat avlider.
Utvärdering av Barntraumateamet i Norrköping
Ladda ner utvärdering

Kort film med Lars Widèn, kurator och leg. psykoterapeut i Barntraumateamet vid Vrinnevisjukhuset

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen

All forskning generellt kring barn som anhöriga visar på att vi har att göra med betydande folkhälsofråga såväl i samband med den aktuella händelsen som på sikt. När barn drabbas kan det få betydande konsekvenser för egen framtida ohälsa, skolgång och arbetsförmåga.
Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen
Ladda ner rapport

Filmad föreläsning med Anders Hjern, barnläkare, Sachsska Barnsjukhuset, professor på Karolinska Institutet och forskare på CHESS.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)


Samhällsekonomisk analys

En ny samhällsekonomisk analys visar på betydande kostnader. Samhället skulle kunna minska sina kostnader med 35 mdkr per år om omfattningen av psykisk ohälsa och missbruk hos gruppen barn som anhöriga till förälder med psykisk ohälsa eller missbruk, i vuxen ålder skulle kunna sänkas till samma nivå som för befolkningen i övrigt. Olika förebyggande insatser under uppväxten antas på lång sikt kunna bidra till det.
Barn som anhöriga, ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader
Ladda ner studie

I en fråga från Nka till landstingen/regionerna visar den samlade bilden att arbete inom ambulans- och akutsjukvården kring barn som anhöriga pågår i en ojämn och ganska blygsam omfattning. Många framhåller att området är viktigt och betonar betydelsen av det pågående utvecklingsarbetet.

Slutsatsen är att det finns många och goda skäl att uppmärksamma riskutsatta barn inom ambulans- och akutverksamheterna.

Senast uppdaterad 2015-12-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson