Mål för arbetet kring Barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården

Det övergripande målet är att ambulans- och akutsjukvården i Sverige ska kunna erbjuda barn ett ändamålsenligt stöd vid allvarlig sjukdom/skada hos en förälder eller oväntad död.

Ett delmål är att erbjuda berörda medarbetare metoder för att med välfungerande rutiner möta ett barn och familj i denna situation, på ett tryggt och kompetent sätt. Arbetet syftar till att utveckla:

  • En tydlig ansvarsfördelning mellan aktörer
  • En väl definierad samverkan mellan berörda aktörer
  • Tydliga och samordnade handlingsplaner och rutiner för adekvat stöd till barn
  • Adekvat kompetens för att ge stöd till barn som anhörig (i akut situation och på sikt)
  • Tydlig rollfördelning, vem gör vad och när
  • Utbildning till aktuella aktörer om barnperspektivet i olika situationer

Senast uppdaterad 2015-12-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson