Bakgrund

Hjälp och stöd till närstående är en fråga som påverkar alla familjer i Sverige. Någon gång i livet kommer alla att ge hjälp, stöd och vård till någon närstående eller behöva vård själva.

Hur många de yrkesverksamma anhöriga är fanns det vid projektstarten ingen aktuell statistik eller andra fakta kring i Sverige. Studier från Storbritannien visar att närmare 9 % av deras befolkning utför oavlönad hjälp, stöd och vård till någon närstående. Motsvarande för Sveriges del skulle vara 900 000 invånare.

Socialstyrelsen kom ut med en rapport - "Anhöriga som ger omsorg till närstående" - i slutet av 2012 där man kommit fram till att det är 1,3 miljoner svenskar i vuxen ålder som vårdar, hjälper eller stöttar en närstående och 900 000 av dessa är i yrkesverksam ålder. Enligt nya siffror från Stockholms universitets rapport: "Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?" (2014), så är det 140 000 yrkesverksamma anhöriga mellan 45-66 år som känner sig tvingade att säga upp sig från sina jobb eller gå ner i arbetstid till följd av sitt omsorgsgivande. 90 000 av dem är kvinnor och 50 000 är män. 190 000 har fått minskade inkomster på grund av sin anhörigomsorg.

Kombinera förvärvsarbete med anhörigomsorg

En grupp anhöriga som inte har uppmärksammats i någon större utsträckning är anhöriga som kombinerar anhörigomsorg med förvärvsarbete och de som tvingats ge upp sitt förvärvsarbete för att de inte längre orkar kombinera förvärvsarbete med anhörigomsorg (Sand, 2010). I Storbritannien visar statistik att det finns närmare 4,5 % förvärvsarbetande anhöriga som hjälper, stödjer och vårdar en närstående, majoriteten av dessa är kvinnor. Uppskattningsvis skulle det motsvara 450 000 förvärvsarbetande i Sverige. Flera av dessa slutar enligt statistiken sitt förvärvsarbete eller minskar sin arbetstid för att vårda sina närstående. Troligtvis är det också många förvärvsarbetande anhöriga som påverkas avseende hälsa och karriärmöjligheter. Det tyder på att det finns behov av att skapa ett anhörigvänligt arbetsliv.

Employers for Carers

I Storbritannien har därför ett flertal arbetsgivare gått samman i en organisation benämnd Employers for Carers som arbetar för att införa ett mera anhörigvänligt arbetsliv. Organisationen stöds av Carers UK och har som syfte att erbjuda sina medlemmar praktiska verktyg och råd för att de ska kunna stödja sina förvärvsarbetande anhöriga. Employers for Carers lanserade 2009 ett eget forum Employers for Carers forum. Totalt har de idag 50 arbetsgivare med tillsammans över en miljon anställda. Initiativet har också initierats i Nederländerna och Australien och tillsammans har de skapat ett internationellt samarbete.

Flera större arbetsgivare i Sverige har framfört ett genuint intresse av en liknande utveckling i Sverige. Ett initiativ som kan bidra till att möjliggöra en aktiv arbetslinje. Ett initiativ som Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Anhörigas Riksförbund är beredda att driva.

Senast uppdaterad 2013-04-21 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson