Kontakta oss

Medarbetare

Bild på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Bild på Stefan Andersson
Stefan Andersson

Möjliggörare/forskare

0480-446335

076-7625256

Stefan har erfarenhet av forskningsprojekt inom stöd till förvärvsarbetande anhöriga till äldre via informations- och kommunikationsteknologier. Han har lång erfarenhet inom vård av äldre. Han är verksam som klinisk lektor med gemensam anställning i Kalmar kommun och Linneuniversitetet, Kalmar. Stefan bedriver undervisning på specialistsjuksköterskeprogramet för vård av äldre och på grundprogrammet för sjuksköterskor.

Bild på Frida  Andreasson
Frida Andreasson

Projektanställd INNOVAGE-projekt

Frida Andréasson är beteendevetare och har en fil.mag i sociologi. Hon har tidigare bl.a. arbetat på Fokus (Forsknings- och kunskapsutveckling socialtjänst) Kalmar län och senast som biståndshandläggare i kommunen samt som lärare på socialt arbete på Linnéuniversitetet i Kalmar. På Nka arbetar Frida i EU-projektet INNOVAGE som syftar till att utveckla en webbplattform för anhöriga, som hjälper och stödjer en närstående äldre, i samtliga 27 EU-länder. Frida arbetar även som projektkoordinator i ett VINNOVA-finansierat projekt som heter SAFE och som syftar till innovativa lösningar för att möta framtidens hälso- och sjukvård.

Bild på Emil  Eklund
Emil Eklund

Kommunikatör

0703737645

0480-41 80 37

Emil Eklund har en kandiatexamen i journalistik och medieproduktion och har arbetat som journalist inom radio och tidning och som kommunikatör i politiskt styrd organisation. På Nka arbetar Emil bland annat med nyhetsbrev, PR, annonsering, omvärldsbevakning och framställning av redaktionellt material. 

Bild på Barbro Falk
Barbro Falk

Kommunikatör, Psykisk ohälsa

070-547 02 75

Barbro Falk har en socionomexamen med informationsinriktning. Hon har även studerat praktisk svenska, informationsteknik och litteraturvetenskap. Barbro har under hela sitt yrkesliv arbetat med det skrivna ordet - de senaste 18 åren som frilansjournalist med fokus på medicin, hälsa, vård och sociala frågor. Innan Barbro övergick till frilansverksamhet var hon chefredaktör för Landstinget i Kalmar läns personaltidning i tio år. Hon har också erfarenhet från dags- och fackförbundspress. Barbro är medlem i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister. På Nka arbetar Barbro som kommunikatör inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Bild på Ingela Furenbäck
Ingela Furenbäck

Systematisk uppföljning, koordinator för forskarnätverket

Ingela Furenbäck är socionom och Dr.PH. Hon arbetar som postdoktor i en tvärvetenskaplig forskarmiljö, Barn som anhörig med inriktning Systematisk uppföljning. Det handlar om att undersöka förutsättningar för och implementera systematisk uppföljning av interventioner som bedrivs inom kommunal verksamhet och som riktar sig till barn som är anhörig till föräldrar eller vårdnadshavare med olika typer av problematik.


Ingela har tidigare arbetat inom högskola/universitet som lektor och avdelningschef men även inom kommun som familjehemssekreterare, socialsekreterare samt som personalkonsulent inom företagshälsovård. Hennes doktorsavhandling var ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt som handlade om att utveckla samverkan inom hälso- och sjukvård. Forskningen fungerade som stöd och underlag för praktikers utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården. Hennes intresseområden är interaktiv forskning, samverkan, förändringsarbete, personlig utveckling, grupp och organisation.

Bild på Eva Gustafson
Eva Gustafson

Möjliggörare/praktiker, Äldre, Psykisk ohälsa

Eva Gustafson är Leg. sjuksköterska med specialist utbildning inom psykiatri, magisterutbildning vårdvetenskap, medverkat i utbildning och forskning med fokus på hälsostödjande samtal i familjer där en familjemedlem drabbats av långvarig sjukdom (demens/stroke). Har de senaste 15-20 åren arbetat som högskole- och senare universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, främst med undervisning i sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser samt medverkan i den familjefokuserade forskning som genomförs vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid campus Kalmar.

Bild på Lena  Gustavsson
Lena Gustavsson

Projektledare utvecklingsregioner, Barn som anhöriga

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektkoordinator systematisk uppföljning, Barn som anhöriga

0480-44 63 15

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Bild på Arvid Karsvall
Arvid Karsvall

Forskare/möjliggörare

0703547153

0480-41 80 34

Arvid har lång erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat e-hälsoområdet. Han har ansvarat för ett antal kommunikationsutbildningar och undervisar inom ämnen som arbetsvetenskap, kognitiv psykologi, användbarhet och interkulturell kommunikation. Arvids avhandling handlar om kommunikation och teknikanvändning under kirurgiska operationer.

Bild på Annica Larsson-Skoglund
Annica Larsson-Skoglund

Bibliotekarie och administratör

Annica Larsson Skoglund har en fil. mag. inom Biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar sedan 2010 på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Annica är administratör samt bibliotekarie för webbiblioteket på Nka: s hemsida. Hon kommer närmast från FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås där hon arbetat som projektadministratör för olika projekt inom anhörigområdet.

Bild på Chiara  Lenza
Chiara Lenza

Forskare/möjliggörare

Chiara Lenza är filosofie doktor och har disputerat inom humanistiska interkulturella studier vid universitetet i Bergamo (Italien). Hennes forskningsprojekt fokuserade på den nya utbildningsreformen i Bolivia och erkännandet av kulturella inhemska rättigheter. Chiara har en magisterexamen i internationella relationer och europeiska studier vid universitetet i Bologna (Italien) och har bott och arbetat i Sydamerika (Brasilien och Bolivia) i fem år. Under åren i Sydamerika ledde hon utvecklingssamarbetsprojekt inom områdena hälsa, mänskliga rättigheter och kulturarv. Numera är Chiara postdoktor vid Linnéuniversitetet och forskare/möjliggörrare på Nka. Här bedriver hon interkulturell forskning med fokus på stöd och utveckling för anhöriga med olika kulturer och etniska bakgrunder.

Bild på Camilla  Malm
Camilla Malm

Praktiker/möjliggörrare

Camilla Malm är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete, en masterexamen i integrerad hälsovetenskap och steg 1 i familjeterapi. Camillas masteruppsats handlar om barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i den egna habiliteringen. Camilla har lång erfarenhet av socialt arbete. Hon har tidigare arbetat både som fältsekreterare och som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och därefter inom området barn och unga. Under de senaste åren har Camilla arbetat som kurator på barn- och ungdomshabiliteringen (Bou), där hon även haft uppdrag som regional yrkesutvecklare för kuratorerna inom Bou i Skåne. Under ett år arbetade hon som samordnare för lotsmodellen, nordöstra Skånes metod för att genomföra SIP.

Camilla har för närvarande anställning som doktorand på Linnéuniversitetet inom projektet UserAge, med inriktning på forskning om och med anhöriga till äldre personer. Hon har även en del av sin anställning på Nka.

Bild på Birgitta Olofsson
Birgitta Olofsson

Möjliggörare/praktiker - flerfunktionsnedsättning

0480- 41 80 38

072-579 33 20

Bild på Agneta Persson
Agneta Persson

Projektadministratör/ekonomi

Agneta Persson har mångårig erfarenhet av projektadministration från FoU-verksamheter i Blekinge samt Kalmar län. FoU-verksamheter med inriktning mot socialtjänst men även socialtjänst/primärvård. Agneta kommer närmast från Forskning- och KunskapsUtveckling Socialtjänst (Fokus) Kalmar län. Agneta arbetar som projektadministratör inom Nka med ekonomi, layout, trycksaksproduktion samt övrig projektadministration.

Bild på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

0480-418064

0704-55 11 95

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Bild på Ann-Kristin Ölund
Ann-Kristin Ölund

Möjliggörare/praktiker, Flerfunktionsnedsättning

Ann-Kristin Ölund är överläkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt barnmedicin. Området flerfunktionsnedsättning engagerar henne starkt och hon är författare till Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. För Nka ställer Ann-Kristin Ölund sin expertkompetens till förfogande i webbföreläsningar och i frågelådan

 

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson