"Samverka kring stödinsatserna"

Det är viktigt med professionellt stöd till anhöriga. Men lika betydelsefullt är det med stöd från andra anhöriga, det vill säga från människor med egen erfarenhet.

Det framgår av en färsk 100-sidig kunskapsöversikt från Nka som kommer att publiceras inom kort. Kunskapsöversikten fokuserar på stöd för anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa.

Författare till kunskapsöversikten är Mats Ewertzon, forskare vid Nka. Han är även verksam som lektor vid Ersta Sköndal högskola.

Mats Ewertzons har gått igenom 54 olika studier där forskare utvärderat stöd till anhöriga.
18 av dessa har genomförts i Sverige.

– Den första granskningen omfattade så många som 838 studier, men endast 54 av dessa bedömdes vara relevanta för kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar, berättar Mats Ewertzon.

Stöd från flera håll

Insatserna som Mats Ewertzon granskat är exempel på olika former av stöd. De är därför svåra att jämföra, konstaterar han.

– Men min slutsats är att man bör samverka kring stödinsatserna. Då uppnår man bäst effekt. För vårdens del kan detta till exempel innebära att anhöriga med egen erfarenhet finns med som en resurs vid utbildningar i psykopedagogisk intervention för familjer där någon person drabbats av psykisk ohälsa, förklarar han.

Mats Ewertzon betonar att kunskapsöversikten också stöder Nka:s verksamhetsidé som bygger på möten och erfarenhetsutbyte mellan olika grupper.

– Det känns bra att kunskapsöversikten bekräftar detta arbetssätt, säger han.

Fler utvecklingsområden

Andra slutsatser som Mats Ewertzon drar - utifrån kunskapsöversikten och sitt arbete inom Nka - är att det finns ett antal utvecklingsområden när det gäller stöd till anhöriga.

– Det behövs till exempel bättre information på samhällsnivå om var personer med psykisk ohälsa kan söka vård. Anhöriga vill också veta var man kan söka stöd för egen del, säger han.

Andra viktiga områden är delaktighet och bemötande, menar Mats Ewertzon. Många anhöriga känner sig utestängda från vården av sin närstående.

– Man upplever också att personalen inte bemöter dem utifrån deras behov och att deras erfarenheter inte tas tillvara, säger Mats Ewertzon.

Senast uppdaterad 2015-01-19 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson