Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan 2017

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, uppmärksammade Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan 2017 med en informationskampanj som syftade till att sprida kunskap kring anhöriga och deras livssituation.

Sedan 2005 uppmärksammas anhöriga under Nationella Anhörigdagen den 6 oktober och Nationella Anhörigveckan som pågår under den vecka som anhörigdagen infaller. En grundsten i Nka:s verksamhet är att verka för kunskapsutbyte och kunskapsspridning. Därför uppmärskammade vi på Nka Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan med en informationskampanj som syftade till att sprida kunskap kring anhöriga och deras livssituation.

Vi uppmärksammade också det stöd som ges till anhöriga runt om i Sverige. Från det lagstadgade stöd som ges av Sveriges kommuner till det anhörigstöd som ges av idéburna organisationer med flera.

Med förhoppning om en vecka där kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet artikulerats och getts möjlighet att komma fram. Och att berörda målgrupper fått möjlighet att dela sina erfarenheter med andra och varandra.

Information om anhörigstöd:

Intressanta exempel på anhörig stöd runt om i Sverige

Intressanta exempel inom barn som anhöriga

Anhörigstöd. Erfarenheter från åtta kommuner 2010–2013. Slutrapport

Samlad fakta om anhörigstöd

Fakta som presenteras i kampanjen bygger på tre publicerade skrifter från Nka:

Snabba fakta om Sveriges 1,3 miljoner anhöriga
I den här foldern presenteras fakta om Sveriges anhöriga i kortform – vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha.
De flesta faktauppgifter i foldern är hämtade från Socialstyrelsens rapport "Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekvenser" från 2012. Övriga källor: "Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning", Stockholms universitet, 2014, "Stöd till anhöriga som vårdar närstående", rapport från Riksrevisionen, 2014, "Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – Lägesbeskrivning 2013 ", rapport från Socialstyrelsen samt informations- och faktamaterial från Nka.
Läs publikationen här

Fakta om barn som anhöriga
Här har Nka och Socialstyrelsen samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall.
Refererade registerstudier och rapporter finns på www.anhoriga.se: Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de? Barn som anhöriga – hur går det i skolan? Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder? Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen. Unga omsorgsgivare i Sverige Barn som anhöriga – Ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader. Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?
Läs publikationen här

Sammanfattning: Anhöriga till personer med funktionsnedsättning
En sammanfattning av tio kunskapsöversikter om det aktuella kunskapsläget inom området anhöriga och personer med funktionshinder. Författare till kunskapsöversikterna och sammanfattningen är Ritva Gough som har mer än fyrtio års erfarenhet från forskning, utveckling och praktiskt arbete inom funktionshinderområdet.
Läs publikationen här

Senast uppdaterad 2017-10-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson