Åsa Lindhagen uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag

Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete för barns rättigheter, uppmärksammar 30-årsdagen med program hela dagen.

Den 20 november 1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Antagandet av konventionen var en milstolpe för förverkligandet av barns rättigheter världen över.
Barnkonventionen är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Av konventionen framgår bland annat att barn har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet. Barnkonventionen säger också att barn ska få uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på, en rättighet som är central både för det enskilda barnet och för att skapa ett bättre samhälle för alla barn. En central princip i konventionen är att det vid alla åtgärder som rör barn ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Den 1 januari 2020 tar Sverige ett historiskt nästa steg när barnkonventionen blir svensk lag. Det innebär att det blir tydligare att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar i ärenden som rör barn. Med barnkonventionen som svensk lag framhävs också barnets roll som rättssubjekt med egna särskilda rättigheter. Det skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats

Källa: Regeringen

Senast uppdaterad 2019-11-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson