Anhöriga till missbrukare saknar kunskap och stöd

Hög konflikt- och stressnivå i familjen. Dålig fysisk och psykisk hälsa, nedsatt arbetsförmåga, försvagade familjeband och färre sociala relationer. Så beskriver anhöriga till personer med missbruksproblem sin livssituation i en färsk norsk rapport.

Rapporten har tagits fram av två forskare – Bente Birkeland och Bente Weimand – på uppdrag av norska Helsedirektoratet. Den presenterades vid en nationell konferens i Oslo i slutet av förra året.

Rapporten ingår i en serie där syftet är att belysa levnadsvillkoren för barn, ungdomar och vuxna anhöriga till personer med missbruksproblem. Tanken är att rapporterna ska användas som underlag när olika former av insatser och stöd ska utvecklas.

Var fjärde arbetar heltid

Den nu aktuella rapporten fokuserar på vuxna anhörigas situation. Hur behärskar man sin vardag? Vilka insatser efterfrågar man från vård och omsorg? Vilket stöd behöver man för egen del?

Intervjupersonerna har rekryterats från brukarorganisationen A-Larm och från LMS (Landsförbundet mot drogmissbruk). Ett 20-tal personer deltog, varav en tredjedel var män. Bland deltagarna återfanns vuxna barn, föräldrar, partners och syskon. Ingen av de intervjuade hade egna missbruksproblem vid tidpunkten för intervjun.

Resultaten visar att var fjärde intervjuad arbetade heltid, medan närmare hälften hade sjukersättning – eller var sjukskrivna – på heltid. Övriga studerade, arbetade deltid eller hade någon form av rehabiliteringsstöd. Detta kan jämföras med den norska befolkningen i övrigt, där 63 procent är fullt sysselsatta.

Känsla av maktlöshet

I intervjuerna berättar de anhöriga om sin vardag – där det egna välbefinnandet påverkades av hur den närstående hade det.

Resultaten visar också att de anhörigas känsla av maktlöshet i huvudsak kunde kopplas till bristande kunskap om missbruk, medberoende och gränssättning. Ju bättre kunskap och stöd, desto bättre kunde man som anhörig hantera sin livssituation.

Få av de anhöriga hade dock fått erbjudande om stöd från vård eller omsorg. Om någon anhörig fått stöd, har det oftast varit i samband med den närståendes behandling - och då endast om den närstående velat inkludera den anhörige.

Bristande stöd

Rapportens slutsats är att anhörigas behov av information och stöd inte tillgodoses – att det finns en spricka mellan den verklighet som de anhöriga beskriver och de dokument som talar om vilket ansvar olika offentliga aktörer har för anhöriga till personer med missbruksproblem.

För att komma tillrätta med problemet föreslås en rad åtgärder, bland annat:

• Mer kunskap hos vård- och omsorgspersonal om missbruksproblem och hur de anhöriga påverkas.
• Ökat samarbete mellan vård, omsorg och frivilliga organisationer.
• Ge alla anhöriga möjlighet att träffa andra med samma erfarenhet.
• Ytterligare forskning på området - med målet att få till stånd en ändamålsenlig lagstiftning kring stödjande åtgärder för anhöriga.

Mer information

Rapportens svenska titel är " Det genomsyrar ju hela livet. En kvalitativ studie om levnadsvillkoren hos vuxna anhöriga till personer med missbruksproblem."
Hela rapporten kan läsas här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2016-01-21 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson