Nyheter

Pressmeddelande från Maskrosbarn

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Filmer om unga omsorgsgivare

Filmer om unga omsorgsgivare och deras upplevelser av att leva nära någon med psykisk ohälsa, som missbruk eller sjukdom.

Konferensdokumentation från konferensen Värna våra yngsta

Den 16-17 oktober hölls konferensen Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling i Aula Magna i Stockholm. Konferensen lockade 500 personer från hela landet.

Att samtala med barn

Nu finns ett nytt kunskapsstöd som ger en bas och en allmän orientering, till stöd för professionella i samtal med barn.

Lyssna till barnen!

Det var ett samlat budskap från Nkas ”Forskarnätverket Barn till anhöriga”, som höll sitt årliga två-dagarsmöte i september.

Forskarnätverk Barn som anhöriga

–Forskarnätverket är ett bra sätt att sprida forskning och hitta samverkansmetoder inom området Barn som anhöriga, samt bygga bror mellan forskare och forskargrupper.

Enkätstudie med fokus på unga omsorgsgivare

Nka och Linnéuniversitetet genomför en nationell enkätstudie riktad till 15-17 åringar. Hittills har drygt 1600 svar inkommit.

Späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Kurs i Infant Mental health. Kursen vänder sig till olika professioner som arbetar med barn mellan 0-5 år.

Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet: Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet

Värna våra yngsta

En konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling

Föregående1234567...