2nd International Young Carers Conference - Om utmaningar och varför konferensen är så viktig

Inför konferensen 2nd International Young Carers Conference delar några experter med sig av sina tankar kring utmaningar och varför konferensen är så viktig.

Konferensen är en fantastisk möjlighet för politiker, chefer, personal, forskare och representanter för idéburna organisationer från hela välden att träffas och utbyta erfarenheter och lära av varandra, förklarar Elizabeth Hanson, FoU-ledare, Nka.

Bild: Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson.

  – Målet med konferensen är i linje med FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Konferensen är en möjlighet för oss att bidra till ökad medvetenhet, skapa debatt, utveckla stödet till barn som anhöriga och föra frågan framåt på nationell och på internationell nivå.

Ingvar Nilsson, nationalekonom, menar att barn och unga som anhöriga är en fråga som nästan är helt försummad på den sociala arenan i Sverige.

Bild: Ingvar Nilsson
Ingvar Nilsson.

  – Konferensen är en viktig arena för att synliggöra frågan för beslutsfattarna och ge upphov till diskussion och få med utmaningarna kring barn och unga anhöriga på den politiska- och sociala agendan.

Saul Becker, professor och dekan vid universitetet i Birmingham, England, menar att den stora utmaningen är att få fler länder att engagera sig och identifiera vilket stöd och insatser som behövs  som kan göra skillnad för att förbättra livet för dessa barn och deras familjer.

Bild: Saul Becker
Saul Becker.

  – Det är så angeläget att akademiker, beslutsfattare, yrkesutövare och personal från en rad olika områden får möjligheten att komma tillsammans och diskutera och dela kunskaper med varandra - om vilket stöd och vilka insatser som fungerar, och vad som inte fungerar. På detta sätt kan vi skapa en större medvetenhet om barn och unga anhöriga.

Bärkraftig samverkan inom och mellan verksamheter och enheter tycks vara en ständig utmaning att få till. Implementering tar tid och därför behöver vi satsa på hållbara strukturer som inte är personbundna eller upphör efter tillfälliga projektsatsningar, menar Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Bild: Merike Hansson
Merike Hansson.

  – Konferensen blir en gemensam manifestation som lyfter fram all den forskning som visar hur viktigt det är att satsa tidigt och förebyggande för att inte problemen ska föras vidare i generationer, liksom allt det utvecklingsarbete som görs. Vi har en hel del att berätta – men också mycket att lära av andra länder.

Den främsta utmaningen är att sätta barnen på kartan i vuxenvården. Synen på hälsa behöver utvecklas så att livsvillkorens betydelse för hälsan uppmärksammas, menar Marie Köhler, enhetschef och barnhälsoöverläkare vid Kunskapscentrum Barnhälsovård och Kunskapscentrum Kvinnohälsa, Skånevård Sund.

Bild: Marie Köhler
Marie Köhler.

  – Konferensen ger möjlighet för forskare och praktiker att mötas kring ett mycket angeläget ämne för att få ny kunskap och dela med sig av erfarenheter, skapa nätverk och ta med nya sätt att driva frågor hem. En förhoppning är att övriga samhället t ex genom mediabevakning av konferensen kan få upp ögonen för frågan och specifikt för barns rättigheter.

Senast uppdaterad 2017-01-20 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson