Utbildning: Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Tid
Ämne
Utbildning: Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa
Plats
Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
Skapad

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng – grund nivå Vt 2020 Stockholm

Inledning
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i vårt samhälle. Det drabbar ett stort antal personer men också deras anhöriga. I vilken omfattning är deras anhöriga också omsorgsgivare? Hur ser behoven ut hos vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Vilka intentioner finns i lagen om stöd till anhöriga? I utbildningen bearbetas dessa frågor grundligt. Kursdeltagare ska också efter genomgången kurs ha kunskaper om stödjande insatser och därigenom kunna medverka i
förändrings- och utvecklingsarbete inom kommunal- och regionfinansierad psykiatri och anhörigstöd. Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten erbjuder i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga nu en högskoleutbildning med inriktning stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal inom regions psykiatri och kommuner samt enskilda utförare som har uppdrag att arbeta med anhöriga.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är;

  • psykisk ohälsa i ett anhörigperspektiv
  • lagstiftning och nationella riktlinjer som reglerar stödet till vuxna anhöriga/familjer till personer med psykisk ohälsa
  • vuxna anhörigas erfarenheter, upplevelser och behov
  • olika former av stöd och insatser för anhöriga till personer med psykisk ohälsa
  • förändringsarbete med fokus på evidensbaserad praxis
  • dokumentation och uppföljning.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i grupp om 30 deltagare. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sammanlagt fyra undervisningsdagar (campus). Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Undervisningen genomförs med nätbaserat stöd mellan campusdagarna.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart
Kursen startar 4 mars 2020, övriga kursdagar är 1 och 2 april samt 27 maj 2020.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. För karta se www.esh.se.

Kursansvarig
Mats Ewertzon, leg. sjuksköterska, fil.dr. i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Har under många år arbetat i olika uppdrag och forskat inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bland annat med uppdrag som forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Mats har många pågående forskningsprojekt gällande anhöriga.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för kursdeltagare och genomförs i samverkan mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kostnader för kurslitteratur tillkommer. Om anmäld deltagare ej avbokar sin plats och uteblir kommer en avgift på 1000 kr (exkl moms) att faktureras arbetsgivaren.

Information
Information kring utbildningen ges av: Studierektor Monica Rönning-Frick, 08-555 05117,
monica.ronning-frick@esh.se

För information kring anmälan och administration: 08-555 051 19 eller uppdrag@esh.se.

Hemsida: www.esh.se/uppdrag

Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida www.esh.se/vxanhörig

Sista anmälningsdag 17 januari 2020.

Om anmäld deltagare ej avbokar sin plats och uteblir kommer en avgift på 1000 kr (exkl moms) att faktureras arbetsgivaren.

En jämn fördelning av platserna mellan anställda vid kommuner, regioner och enskilda utförare anhörigstöds- och psykiatriverksamhet. Geografisk spridning i landet och ett jämlikhetsperspektiv eftersträvas.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen. Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Senast uppdaterad 2019-11-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson