Regionförbundet i Kalmar län väljer att satsa på anhörigfrågor

Regionförbundet i Kalmar län har en uttalad policy om att vara en hälsofrämjande arbetsplats med god balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför har de nu valt att vara en förebild genom att bli en del av nätverket Arbetsgivare för anhöriga.Per-Ola Hallberg

- Det är inte av godo när medarbetarna ser sitt jobb som sitt kall. Som arbetsgivare är det viktigt att utifrån medarbetarnas livssituation kunna anpassa arbetet och ge möjlighet till ett gott stöd från arbetskamraterna, säger Per-Ola Hallberg, administrativ chef på Regionförbundet i Kalmar län, om vikten av kännedom om sina medarbetare och öppenhet i verksamheten.

Per-Ola känner till flera medarbetare som är anhöriga och själv har han 80-åriga föräldrar som han känner ett stort ansvar för då hans syskon bor på annan ort. Idag finns det inget konkret uttalat stöd för medarbetare som är anhöriga, men genom nätverket hoppas Per-Ola nu på att få utbyta erfarenheter med andra verksamheter och få råd och tips om olika insatser som underlättar för medarbetarna. En sak som Per-Ola själv kommer att tänka på är att förlägga viktiga möten för verksamhetens utveckling på tider då alla kan medverka.

Regionförbundet i Kalmar län för hälsobokslut varje år som bygger på en enkät som medarbetarna får fylla i. Syftet med enkäten är att få fram vilka möjligheter eller hinder som det finns för att kunna vara produktiv på arbetsplatsen. Med bakgrund mot detta tycker Per-Ola att ett mål med att vara med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga är att man kan se en ökad trend i enkätundersökningen att fler medarbetare känner att de kan koncentrera sig på att producera i jobbet.

- Att bygga på varumärket Regionförbundet i Kalmar län är också viktigt, att det sprider sig både innanför men även utanför organisationen att vi är en anhörigvänlig arbetsplats. De som arbetar här och även de som söker sig hit ska få positiva associationer.

För Per-Ola är anhörigperspektivet både en jämställdhetsfråga och en diskrimineringsfråga, vilket gör det ännu viktigare att integrera anhöriga och deras situation i företagets policy. Regionförbundet i Kalmar läns policy ska revideras bland annat gällande arbetsmiljö så det passar väldigt bra att starta processen med nätverket nu.

- Vägen är målet. Det viktigaste med att vara delaktig i nätverket är att få engagerade medarbetare som vågar och vill diskutera svagheter och styrkor på arbetsplatsen. För oss är det en själklarhet att vara med i detta utvecklingsarbete, avslutar Per-Ola Hallberg.

Text: Karin Holmåker

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson