Ny forskningsrapport om att ge omsorg mitt i livet

I dagarna släpptes en ny rapport - Att ge omsorg mitt i livet: Hur påverkar det arbete och försörjning? De som står bakom rapporten är doktorand Petra Ulmanen, fil.dr. Ann-Britt Sand och professor Marta Szebehely, verksamma vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som utfördes våren 2013. Enkäten skickades ut till 6000 slumpvis valda personer i hela landet i åldrarna 45-66 år. 3630 personer besvarade enkäten och arbetet, från start till färdig rapport, har tagit ungefär två år. Syftet med rapporten är att klarlägga anhörigomsorgens omfattning och hur vardag, arbete och försörjning påverkas av anhörigomsorgen. Rapporten visar att anhörigomsorg har betydande konsekvenser för anhörigas välbefinnande, vardagsliv, arbete och ekonomi. Exempelvis visar rapporten att 42 procent av både kvinnor och män i medelåldern ger anhörigomsorg minst en gång i månaden, många minskar sin arbetstid eller slutar arbeta på grund av omsorgen, fyra av tio kvinnor och var fjärde man som hjälper minst en gång i månaden har, på grund av omsorgen, upplevt svårigheter med att hinna med fritidsaktiviteter eller att umgås med vänner, och 114 000 kvinnor och 75 000 män har fått minskade inkomster på grund av sitt omsorgsgivande. Rapporten visar också att en klar majoritet av de drabbade är anhöriga till äldre personer.

Petra Ulmanen är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Tillsammans med hennes kollegor har hon planerat projektet, skrivit projektansökan, gjort enkäten, analyserat svaren genom kvantitativ, statistisk, analys, och slutligen sammanställt rapporten.

Petra Ulmanen
Petra Ulmanen, doktorand vid Institutionen för socialt
arbete, Stockholms universitet.

  – Jag blev lite förvånad av att det ändå var så pass många som 42 procent av den medelålders befolkningen som ger regelbunden omsorg – en siffra som gäller för både kvinnor och män. Det kan ha att göra med hur man ställer frågorna. Våra frågor var väldigt konkreta med allt ifrån frågor om hushållsarbete och trädgårdsarbete till myndighetskontakter och ekonomi. Men kvinnorna ger mer omfattande hjälp än män. Fler kvinnor hjälper varje dag och de ger också fler hjälptimmar än männen, säger Petra.

Någon liknande studie, som belyser hur omsorgsgivande påverkar arbetssituationen på flera olika sätt, är inte gjord tidigare i Sverige, vilket gör denna studie unik. Vi har en åldrande befolkning och om 15-20 år kommer belastningen att öka, inte bara inom vården och omsorgen utan även för de anhöriga som befinner sig i medelåldern – frågan om att kombinera arbete med anhörigomsorg kommer då att ställas på sin spets, menar Petra. Men samtidigt ser hon också en ökad medvetenhet om dessa frågor Sverige.

  – Den offentliga äldreomsorgen kommer att ha en central betydelse, att den fungerar och ska kunna vara lyhörd inför individuella behov och ge de medelålders barnen förutsättningar att inte bara kunna arbeta, utan också att kunna fokusera på arbetet, förklarar Petra.

Hon menar att rapporten kan vara intressant för anhöriga själva, men det är också en rapport som kan vara till nytta för politiker, utredare, journalister och forskare.

Enkätundersökningen innehöll många frågor, vilket innebär en stor mängd data. Dessutom har Ann-Britt Sand gjort intervjuer som inte tagits med i rapporten. Författarna kommer därför att analysera enkätsvaren och intervjuerna vidare, vilket kommer att resultera i fler vetenskapliga artiklar och andra former av texter.

Text: Fredrik Jansson, Nka
Foto: Privat

Senast uppdaterad 2014-01-14 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson