Varför bli anhörigvänlig?

Vill ni som arbetsgivare stärka ert varumärke? Lyfta in anhörigas situation i arbetsmiljöarbetet och jämställdhetsarbetet? Vara en attraktiv arbetsgivare? Arbeta för att hållbart arbetsliv också för anhöriga? Eller har ni som arbetsgivare erfarenheter som ni vill dela med andra? Välkommen som medlem i nätverket Arbetsgivare för anhöriga.

Många arbetsgivare får en aha-upplevelse i första kontakten med Arbetsgivare för anhöriga. Ofta har man personliga erfarenheter av att vara anhöriga eller känner någon som lever i en sådan situation. Men man har inte tänkt på det som en anhörigfråga. Bakom ökad frånvaro, sjukdom, stress och överbelastning, långtidssjukskrivning eller behov av ändrad arbetstid kan det finnas en anhörig som pusslar och försöker få omsorgen om någon närstående att gå ihop med att göra ett bra jobb.

Öka medvetenheten

Arbetsgivare har sällan kunskap om hur många av medarbetarna som tar hand om en anhörig. Genom att öka kunskapen om anhörigomsorg och bli mer medveten i organisationen kan arbetsgivare förebygga ohälsa och behålla kompetent personal.

Medarbetares anhörigsituation och hur det påverkar deras hälsa och arbetsprestationer är något som sällan diskuteras. Vi menar att insatser från arbetsgivaren kan vara en viktig del i lösningen.

Glöm inte bort de anhöriga

För de flesta arbetsgivare är det viktigt att medarbetarna mår bra, presterar bra och trivs på jobbet. Då blir det också viktigt att vara en anhörigvänlig arbetsplats. Det finns flera enkla saker som arbetsgivare kan göra för att underlätta för medarbetare som ger omsorg till en anhörig. Många gånger handlar det om att skapa medvetenhet om anhörigfrågor.

Det kan exempelvis vara en god idé att lyfta in anhörigfrågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer kan bli mer medvetna om anhörigas situation och behov, frågan kan finns på medarbetarsamtalet och de kan stödja anhöriga i att berätta hur de har det hemma. Det kan också vara bra att inkludera anhörigfrågorna i personalhandboken och i jämställdhetspolicys.

På arbetsplatser finns ibland policys för att hjälpa småbarnsföräldrar att få vardagen att fungera genom att man kan arbeta på distans, ha flextid eller anpassa arbetstiden. Enkla förmåner som också kan erbjudas anhöriga.

Kanske kan man tillsammans starta en anhöriggrupp på jobbet eller använda sin friskvårdstimme för samtal med någon på kommunens anhörigstöd.

Arbetsgivare som hjälper varandra

I nätverket Arbetsgivare för anhöriga delar arbetsgivare erfarenheter, utvecklar stöd till anhöriga och skapar ett hållbarare arbetsliv även för medarbetare som tillfälligt eller under längre tid under sitt yrkesliv har ansvar för någon närstående.

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson