Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb

Nkcdb är en övergripande nationell resurs för att sprida information, både om vad dövblindhet är och hur personer med dövblindhet vill bli bemötta.

Funktionsnedsättningen förekommer i alla åldrar. Ibland är dövblindheten medfödd eller har inträffat före språkutvecklingen, i andra fall har den utvecklats senare. Dövblindhet kan även förekomma tillsammans med andra funktionsnedsättningar. Det krävs specifik kompetens för att kunna möta de skiftande behoven från personer med dövblindhet och deras närstående.
Nkcdb:s verksamhet är statsbidragsfinansierad och har sedan 2013 Socialstyrelsen som huvudman. Uppdraget omfattar sju huvudområden:

  • Tillhandahålla nationellt expertstöd till landsting och andra huvudmän
  • Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet
  • Verka för systematisk metodutveckling
  • Verka för utveckling av teknik och tjänster för information och kommunikation, IKT.
  • Fördjupad brukarsamverkan särskilt inom områdena information och kommunikation
  • Stödja kommuner, landsting och andra aktörer med kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser om dövblindhet
  • Utgöra en samordnande nationell kontaktpunkt när det gäller internationellt samarbete kring dövblindfrågor

Senast uppdaterad 2014-10-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson