Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 bjöd på seminarier och workshops om allt från forskning, metoder och samverkan till egna erfarenheter av att vara praktiker, förälder eller barn som anhörig.

Närmare 350 personer från socialtjänst, hälso–och sjukvård, skola och idéburna organistaioner, samlades i Uppsala för kunskaps-och erfarenhetsutbyte. Konferensen vände sig till hela gruppen barn som anhöriga och anordnades av Nka, Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Länsstyrelsen Uppsala län.

Under dagarna lyftes bland annat skolans roll för att uppmärksamma barn som mår dåligt, hälso- och sjukvårdens lagliga ansvar att beakta barnens behov av information, råd och stöd. Barnens rättigheter och vuxnas skyldigheter för att hjälpa barnen. Deltagarna kunde också vid intresse besöka Psykiatrins hus i Uppsala, eller delta i workshops om stödgruppsverksamhet eller blandade lärande nätverk.

Föreläsarnas presentationer

Plenumföreläsningar

Barnet som anhörig (pdf, nytt fönster)
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
För att se några av filmerna som visades gå till
www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/arsrapporteringar/

"Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de?" (pdf, nytt fönster)
Anders Hjern, barnläkare och professor vid CHESS

 

Experiences from Finland

Building child centered service structures in adult social and health care, day care and at schools - experiences from Finland (pdf, nytt fönster)
Mika Niemelä, PhD, THL, Institutet för hälsa och välfärd, Finland


Forskning på gång

Barn till allvarligt neurologiskt sjuka: en studie om implementering och utprovning av stödmodeller (pdf, nytt fönster)
Petter Tinghög, postdoc KI

Forskarnätverket Barn som anhöriga (nytt fönster)
Helene Hardenstedt, projektledare Nka

Utvärdering av föräldrabaserade interventioner riktade till barn till föräldrar med psykisk ohälsag på gång (pdf, nytt fönster)
Ulf Axberg, Göteborgsuniversitet

 

Barn som förlorat ett syskon eller en förälder

Barn till föräldrar som oväntat avlider (pdf, nytt fönster)
Carin Franzén,
Socialstyrelsen, om en kartläggning i fyra landsting över vilket stöd som erbjuds barn till föräldrar som oväntat avlider

Randiga husets webbplats (nytt fönster)
Monica Nanni, Randiga huset, om syskonsorg.


Barn och familjer med trauma utifrån ett migrations- och flyktingperspektiv

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer (pdf, nytt fönster)
Monica Brendler
, leg. psykoterapeut, Röda korsets Center för torterade flyktingar, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet.

Ensamkommande ungdomars psykiska (o)hälsa och speciella familjesituation (pdf, nytt fönster)
Marie Balint, BUP Stockholm, samordnare för vård av ensamkommande (flykting)barn och ungdomar och har arbetat med migrantfamiljer under de senaste tio åren.


Studiebesök Psykiatrins hus och seminarium om Trappan

Undrar hur det är när jag kommer hem? (pdf, nytt fönster)
Maria Ström
och Ylva Enström Blomster om Uppsala kommuns stödgruppsverksamhet Trappan.

 

Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom

Metoder för stöd (pdf, nytt fönster)
Ulrika Järkestig Berggren, forskare Nka

"Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård" (pdf, nytt fönster)
Kerstin Åkerlund, Karolinska Institutet, om exempel från Karolinska universitetssjukhusets Neurologiska klinik och arbetet med att ta fram rutiner och arbetsmodeller

 

Information, råd och behandling på internet

Alkohol och Coping – Preliminära resultat från en studie av ett webbaserat program för ungdomar i familjer med alkoholproblem (pdf, nytt fönster)
Tobias Elgan, STAD/KI presenterar resultat av en RCT av ett webbaserat stöd för unga med missbrukande föräldrar.

Näracancer.se - en ny hemsida för unga som lever nära någon med cancer och framtagen med stöd av (nytt fönster)
Katrin Bartfai-Jansson och Johanna Joneklav, onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

 

Barn i familjer med våld

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet (pdf, nytt fönster)
Ole Hultman, BUP Gamlestaden Göteborg

Barn i familjer med våld, siffror (pdf, nytt fönster)
Ulf Axberg, Göteborgsuniversitet

 

Nationell samordning och regionalt utvecklingsarbete

Vi som blev kvar - en föreställning om att vilja leva när någon annan bestämt sig för att dö (pdf, nytt fönster)
Julia Sandwall, från Teateri, Landstinget i Jönköpings län

Barn som anhöriga i Västra Götalandsregionen och konsten att implementera (pdf, nytt fönster)
Åsa Porathe och Christina Ramnfors,Västra Götalandsregionen

Se vår film om fyra intressanta exempel från dessa utvecklingsregioner

En samordnad socialtjänst för barn och föräldrar i familjer med missbruk-och beroendeproblem

Nationellt utvecklingsarbete gällande samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk (pdf, nytt fönster)
Marie Nyman, Socialstyrelsen redogör för ett utvecklingsarbete inom området.

Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk (pdf, nytt fönster)
Ann Lyberg, platsansvarig på öppenvården Svalan, vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgen i Sandvikens kommun

Samordnat stöd  i barn och familjer där någon vuxen missbrukar (pdf, nytt fönster)
Karin Alexandersson,redovisar kort hur Uppsala universitet utvärderar Socialstyrelsens utvecklingsarbete

Kunskapsutveckling för ökad samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänsten (pdf, nytt fönster)
Charli Eriksson, Örebro universitet, hur han utvärderar SKLs utvecklingsarbete

 

Skolan och elevhälsans roll och möjligheter för barn som anhöriga

Skolverkets insatser för en förstärkt elevhälsa (pdf, nytt fönster)
Viktor Engström, Skolverket redogör för erfarenheter från en utbildningssatsning för elevhälsan.

Skolans och elevhälsans roll och möjligheter för Barn som anhöriga (pdf, nytt fönster)
Charlotte Uggla, Socialstyrelesen

Handbok -om skolans roll och möjligheter för barn som anhöriga (pdf, nytt fönster)
Nicklas Kartengren, IOGT-NTOs Juniorförbund, JUNIS

 

Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar

Mamma - trots allt (pdf, nytt fönster)
Lydia Springer, leg psykolog, SUF Kunskapscentrum och Christine Mattsson, socionom, kontakt- och familje hemsenheten, Uppsala kommun

 

Erfarenheter från Norge

www.barnsbeste.no (nytt fönster)
Gunder Christophersen och Siri Gjesdahl från Barns Beste - ett nationellt kompetensnätverket för barn som anhöriga i Norge

 

Stödgrupp för barn i svåra livssituationer

Stödgrupper för barn i sorg (läs reportage om arbetet)
Maria Näslund, diakon vid sjukhuskyrkan Landstinget Dalarna om erfarenheter av stödgrupper för barn i sorg
Kontaktuppgifter till Maria Näslund: maria.naslund@ltdalarna.se


Förstärkt föräldra- och barnperspektiv i missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik (nytt fönster)

 

Det ofödda och späda barnet till föräldrar med missbruk och/eller psykisk ohälsa

Det ofödda och späda barnet till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk – ALHVA – hembaserat verksamhetsövergripande arbete (pdf, nytt fönster)
Birthe Hagström, utvecklingsledare vid Alma, Sociala resursförvaltningen Malmö

 

Barn med föräldrar i fängelse

Bryggan (pdf, nytt fönster)
Niina Koivumaa och Madelein Löfgren, Bryggans projektledare och medarbetare i forskningsprojektet COPING

 

Förstärkt stöd för barn till föräldrar med svårigheter

Förstärkt stöd för barn till föräldrar med svårigheter (pdf,nytt fönster)
Merike Hansson, projektledare Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 2013-06-17 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson