Läsvärt

Någon man tycker mycket om har dött – ett nytt läromedel för grundsärskolan

Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker mycket om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär, och vi människor visar sorg på många olika sätt. Personer med utvecklingsstörning är ofta i behov av ett sorgestöd som är mer anpassat till individens särskilda svårigheter, men trots detta har det knappt existerat någon svensk forskning inom området.

Beställ materialet här

Du är en viktig vuxen - handböcker för pedagoger

Kunskap, mod och förberedelse är nycklarna till att kunna stötta barn i svåra livssituationer i förskola och skola. Som viktig vuxen i barns liv handlar det om att finnas till hands för den som har det svårt, att vara en garanti för att livet trots allt går vidare och att vara ledsagare genom den svåra tiden. Denna uppgift kräver inte mängder av kunskap och gott om tid, den kräver inga övermänniskor: Den kräver faktiskt bara medmänsklighet.

I materialet ”Du är en viktig vuxen” får du som är pedagog i förskola och skola viktig kunskap och konkreta råd om hur du kan stötta och stärka barn i svåra livssituationer. Materialet är en svensk bearbetning av det danska materialet OmSorg som idag används av pedagoger i över 90% av Danmarks skolor. Materialet är framtaget av Randiga Huset, i bearbetning av Monica Nyström och Mia Berg, på uppdrag av Socialstyrelsen.

För mer information och beställning besök www.randigahuset.se

Stöd till barn i svåra livssituationer att klara skolarbetet

Fortbildnings- och kompetensutvecklingsstöd för skolpersonal
Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma. Enligt forskningen påverkar detta i hög grad skolresultaten. Materialet är ett stöd i arbetet med att ge dem likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan.

Läs mer

Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol

Syftet med kunskapsunderlaget är att göra information om barn och elever med medfödda skador av alkohol lättillgänglig för pedagoger, men det kan även användas av andra, som möter barn och elever med medfödda skador av alkohol.

Ladda nerkunskapsunderlaget här. (nytt fönster pdf)

Barn i missbruksmiljö

En studie kring policy och praktik på svenska skolor.
I en serie rapporter redovisas resultat och erfarenheter från det arbete STAD (Stockholm förebygger alkohol‐ och drogproblem) bedriver. I denna rapport redovisas en nationell kartläggning som gjorts på skolor under senhösten 2009 på uppdrag av CAN (Centralförbundet för Alkohol‐ och Narkotikaupplysning) med medel från Statens folkhälsoinstitut. Det huvudsakliga syftet med studien har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar huruvida skolor identifierar elever som växer upp i familjer med missbruksproblem. Andra frågeställningar har varit i vilken omfattning skolor har en skriftlig policy eller handlingsplan gällande detta problem samt vilka åtgärder som vidtas när problem uppmärksammas.

Ladda ner rapporten här (pdf nytt fönster)

Barn som anhöriga hur går det i skolan?

Av de barn som lever i familjer där det finns missbruk och psykisk sjukdom är det dubbelt så många som lämnar grundskolan utan behörighet jämfört med barn i familjer utan dessa svårigheter.

Ladda ner eller beställ rapporten här

 "Barn som anhöriga - stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma"

  • Man kan räkna med att det i varje förskolegrupp och klass finns flera barn med svårigheter hemma.
  • Förskolan och skolan behöver känna till och ta hänsyn till barnens situation för att kunna ge adekvat stöd.
  • Förskolan och skolan har stor betydelse för hur barn klarar sin situation.
  • De förskolor och skolor som tar fram handlingsplaner och rutiner samt satsar på fortbildning har större möjlighet att uppmärksamma dessa barn.

Ladda ner skriften som pdf

Barn som anhöriga- Konsekvenser och behov när föräldrar har
allvarliga svårigheter, eller avlider

Vad vet vi om behovet hos barn i familjer där en vuxen har ett missbruk, en allvarlig sjukdom, lider av psykisk ohälsa, använder våld eller avlider? Vår sammanfattning av kunskapsläget kan ge personal i hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola ökad kunskap om hur man kan uppmärksamma barnen och ge rätt stöd.

Ladda ner skriften h är som pdf

Lärande och hälsa hör ihop.

– Skolan måste bli bättre på att samverka med elevhälsan! Det säger Viktor Engström. Han arbetar nu med Skolverkets upp­drag att stärka elevhälsans roll.

Närmare 13 procent av eleverna klarar inte grundskolan och blir därmed inte behöriga till gymnasiet.
– Om man inte klarar grundskolan vet vi att det kan leda till arbetslöshet, psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet. Att klara grundskolan är viktigare som skyddsfaktor än kompisar och psykosociala faktorer, säger Viktor Engström.

Läs hela artikeln om elevhälsans roll

Informationsmaterial till skolans personal

– Skolan är livsavgörande! säger Charlotte Uggla, psykolog på Socialstyrelsen. Hon arbetar nu med ett nytt material för skolan och förskolan som handlar om barn som anhöriga.

Läs hela artikeln med Charlotte Ugglas sex viktigaste ståndpunkter om skolans ansvar när det gäller barn som anhöriga

Brottsoffermyndigheten och författaren Stina Wirsén ger små barn en berättelse om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter genom boken "Liten".

 Boken Liten handlar om en liten person som är rädd hemma. I Litens familj blir bråken stora, för stora. Till slut berättar Liten om hur det är hemma för fröken på förskolan.
Boken är anpassad för barn från fyra till sju år och kan läsas för en barngrupp på förskolan eller användas av yrjesverksamma som möte barn med bekymmer hemma. Det är vikigt att någon vuxen läser boken tillsammans med barnet och fånga upp eventuella frågor från barnet. Boken är tänkt för barn som upplevt våld men kan mycket väl användas utifrån andra för barnet bekymmersamma situationer. Det viktiga är att visa barnen att det är bra att berätta när det är något som är på tok och att det finns vuxna som kan hjälpa till så att det blir bättre.
bokens titel: Liten, Författare: Stina Wirsén, Förlag Bonnier Carlsen

Senast uppdaterad 2014-10-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson