Systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga

Detta utvecklings- och forskningsprojekt vänder sig till verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och idéburna organisationer som erbjuder insatser till barn som anhöriga. Insatserna kan vara i form av råd eller stöd till barn upp till 18 år. Gemensamt för dessa barn är att de är anhöriga till en förälder eller vårdnadshavare med svårigheter till följd av psykisk eller somatisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser. Målgruppen kan också vara barn som varit med om en förälders oväntade bortgång. Målet med projektet är att:

  • Stödja verksamheterna i att utveckla metoder och arbetssätt för att genomföra systematisk uppföljning av stödverksamhet till barn som anhöriga, vilket kan bidra till verksamhetsförbättring.
  • Stödja aktuella verksamheter i att finna lämpliga instrument för att mäta stödinsatsernas resultat.
  • Följa, analysera och utvärdera uppföljning.
  • Bidra till gemensam kunskapsbildning för fortsatt uppföljning och forskning inom området.

Verksamheter som kan delta i projektet är de som redan bedriver någon form av uppföljning, men också verksamheter som i nuläget inte använder sig av systematisk uppföljning – men som är intresserade av att med forskarstöd börja göra det. En förutsättning för deltagande är att verksamheten kan tillhandahålla en kontaktperson samt att det finns en möjlighet att avsätta tid och engagemang. En grundläggande förutsättning är givetvis att verksamheten ska ha ett intresse för att systematiskt ta reda på om enskilda barn får ett tillfredsställande stöd, behöver utökat stöd eller huruvida det finns behov av annat stöd. Systematisk uppföljning innebär att dokumentera insatsernas syfte, mål, innehåll och resultat för att kontinuerligt kunna följa upp om de enskilda barnen får ett behovsanpassat stöd, behöver utökat stöd eller om det finns behov av annat stöd. Det handlar om att kunna följa upp resultaten av aktuella insatser på individnivå, men även på gruppnivå, vilket ger möjlighet till kontinuerlig verksamhetsutveckling. Projektet genomförs av Nka tillsammans med Linnéuniversitet och Hälsohögskolan i Jönköping och finansieras av Socialstyrelsen.

För mer information kontakta:

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

 

Senast uppdaterad 2017-10-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson