ERASMUS-projekt: Unga omsorgsgivare med utländsk bakgrund

Nka har ingått som ett av partnerländerna inom det Erasmus+ (KA2 Youth)-finansierade projektet Care2Work, tillsammans med The IARS International Institute (Storbritannien, projektkoordinator), the Family and Children Care Centre (KMOP, Grekland) och Anziani e Non Solo (Italien).

Projektet Care2Work handlade om unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund inom Europa, och de hinder och möjligheter de kan uppleva inför framtida utbildning, träning och arbete. Under projekttiden undersökte vi hur ett utbildningsstöd för unga omsorgsgivare (15-29 år) med minoritets- och utländsk bakgrund skulle kunna utformas. Utöver det gjordes en kartläggning av befintliga verksamheter och utbildnings- eller stödfunktioner som direkt eller indirekt riktar sig till målgruppen.

Vi har inte funnit någon forskning i Sverige som direkt belyser den här gruppen utan använde oss istället av forskning där målgruppen indirekt är berörd, tillsammans med de studier vi själva genomfört. Det här gör det än viktigare att lärdomar från projektet används som material i utformandet av stöd till unga omsorgsgivare samt vägledning i de kunskapsluckor som finns inom området.

Under projekttiden bidrog de deltagande länderna till skapandet av en interaktiv webbplattform som innehåller utbildningsverktyg, hjälpmedel, bloggar, projektuppdateringar, events och nyheter. Webbplatsen (www.care2work.org) är speciellt designad för en bred målgrupp som inkluderar unga omsorgsgivare, ungdomsledare, forskare, akademiker, beslutsfattare och arbetsgivare.

Webbplattformen syftar till att öka medvetenheten om behoven hos unga omsorgsgivare och skapar en mötesplats för kreativa debatter bland olika berörda parter. Webbsidan erbjuder även en rad innovativa utbildningsverktyg, som riktar sig till både unga omsorgsgivare och professionella, och kan användas för att höja och framhäva unga omsorgsgivares kompetens och kunskap som de förvärvat genom anhörigomsorg och därmed ökat deras utbildningsmöjlighet och anställningsbarhet.

Projektet har redovisats i två rapporter och presenterats på två internationella konferenser:
"5th IARS Annual International Conference: Youth-led Solutions to Unemployment, The Voices of Young Marginalised Carers", 27 april 2017 i London, Storbritannien och "Barriers Understood – Young BME Carers in Europe", 10 Februari 2016 i Carpi, Italien.

För mer information

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2017-10-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson