Stödgrupper

Stödgrupper för barn och tonåringar till föräldrar med psykisk ohälsa finns på allt fler platser i landet. I grupperna får barnen och ungdomarna dela sina erfarenheter med andra i samma situation. 

De får kunskaper om föräldrarnas problem och lära sig att bättre hantera de svårigheter som förälderns psykiska ohälsa förorsakar. På vissa håll löper föräldrar- och barngrupper samtidigt och grupperna möts också för att barnen ska få möjlighet att fråga föräldrarna om deras problem. Tanken är att en öppen kommunikation i familjerna omkring föräldrarnas psykiska ohälsa/sjukdom kan minska risken för egna problem hos barnen.

Pedagogiskt innehåll och preventiva intentioner

Gruppverksamheten bygger på programmet Children Are People Too (CAP) och har sitt ursprung i AA:s anhörigprogram för barn till alkoholberoende i Minnesota, USA. Det har sedan anpassats för olika slag av familjeproblematik. Grupperna har ett pedagogiskt innehåll och preventiva intentioner. Gruppverksamheten syftar till att öka barnens och ungdomarnas kunskaper om familjens problem och förmågan att hantera svårigheter. Under senare tid har metoden vidareutvecklats till att omfatta även parallella föräldrar- och barngrupper som är utformade i enlighet med grundtankarna i Beardslees familjeintervention.

Stödgruppsverksamheter i landet

Senast uppdaterad 2014-08-18 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson