Marte Meo-metoden

"Marte Meo" är latin, och kan fritt översättas till "av egen kraft". Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling.

Syftet är att stödja och hjälpa föräldrar och andra att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov samt den egna möjligheten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

Marte Meo-metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja för-äldrar, familjehemsföräldrar, lärare, förskolelärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda, barn- och ungdomspsykiatrin m. fl.

Videokameran används som ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Svenska Marte Meo-föreningen
Kontaktuppgifter och mer information finner du på: www.martemeoforeningen.se/

Senast uppdaterad 2015-05-28 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson