Föra barnen på tal

Föra barnen på tal har sin grund i förståelsen av hur den psykiska ohälsan påverkar föräldraskapet och barnen, samt kunskapen om hur viktigt det är att föräldern kan stödja barnets och tonåringens utveckling.

Syftet med metoden är att stärka föräldraskapet och stödja barnens utveckling. Föra barnen på tal har sin grund i förståelsen av hur den psykiska ohälsan påverkarföräldraskapet och barnen, samt kunskapen om hur viktigt det är att föräldern kan stödjabarnets och tonåringens utveckling.

Metoden har utvecklats som stöd till personal som behandlar den psykiskt sjuka föräldern. Föräldern kan ha sin kontakt inom specialistsjukvården eller primärvården.Behandlarens grundutbildning eller yrke kan variera, och man behöver inte ha enpsykoterapeututbildning för att använda metoden. Metoden kan även användas inomsocialtjänsten och skolhälsovården.

Loggbok som stöd

Föra barnen på tal är en manualbaserad metod, där behandlaren genom att använda sig av tillhörande loggbok som hjälp, tillsammans med föräldern/föräldrarna går igenombarnens situation på ett strukturerat sätt vid två tillfällen. Metoden kan användas vidförälderns psykiska ohälsa, men också om föräldern har en somatisk sjukdom som t.ex.cancer, stroke med mera. Med hjälp av loggboken kan man redan under förälderns graviditet börja samtala om det kommande föräldraskapet. Man kartlägger också tillsammans med föräldrarna barnenslivssituation utifrån olika åldersperioder.

Syftet är att hjälpa föräldrarna att se barnens styrkor men också ev. sårbarheter. Mansamtalar om hur de kan stärka barnen och stödja barnets svaga strukturer. I andrasamtalet pratar man om hur förälderns psykiska ohälsa påverkar barnen, och hurföräldrarna kan öppna upp samtal om sin psykiska ohälsa med barnen. Som hjälp kan man använda handboken ”Hur hjälper jag mitt barn”.

En "miniminivå"

Känner man oro för barnen kan man erbjuda familjeintervention eller hjälpa föräldrarna att söka annan hjälp genom t.ex. att ordna en nätverksträff. Tytti Solantaus brukar påpeka att ”Föra barnen på tal” är den miniminivå som man borde erbjuda alla föräldrar som söker för psykisk ohälsa. Metoden har forskningsstöd.