Ny kunskapsöversikt om stöd till barn när en förälder avlider

Bild av rapporten "Barn som är anhöriga när en förälder avlider" är en ny kunskapsöversikt inom området Barn som anhöriga, framtagen vid Nka för att ge aktuell kunskap till professionella inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter barn och unga i sin yrkesutövning. I översikten granskas metoder för att ge stöd till barn och deras kvarlevande förälder när en förälder eller annan omsorgsgivare avlider. Översikten har främst fokus på effekter av interventioner, men tar även upp konsekvenser för barn av att förlorar en förälder, barns sorgeprocess samt betydande riskfaktorer och skyddande faktorer för barnen. Innehållet i utvärderade interventioner beskrivs relativt ingående för att ge inspiration till utvecklingsarbete.

Sammantaget visar kunskapsöversikten att interventioner har gett signifikanta effekter för barn och föräldrar inom flera områden. Den visar att förhållandevis begränsade stödinsatser kan förebygga att barn utvecklar svårare problem efter förlusten av en förälder. Utifrån aktuellt kunskapsläge ger översikten stöd för att interventioner till barn vars förälder avlider behöver riktas till både barnet och till barnets kvarlevande förälder eller närmaste omsorgsgivare. Stöd till kvarlevande föräldrar kan förbättra deras egen hälsa och främja deras föräldraförmåga, så att de kan ge bättre stöd till sina barn.

Författare till kunskapsöversikten är Ann-Sofie Bergman, universitetslektor, och Elizabeth Hanson, professor, båda verksamma vid Linnéuniversitetet och Nka.

Ladda ner kunskapsöversikten här (pdf, nytt fönster)

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Bild på Ann-Sofie Bergman
Ann-Sofie Bergman

socionom, fil.dr och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Forskningsintresse: stöd till barn och familjer i utsatta situationer

Publikationer:
Bergman, Ann-Sofie (2007) Ett gott hem?: normer för en lämplig fosterbarnsplacering: barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935. Licentiatavhandling. Växjö: Växjö universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Bergman, Ann-Sofie (2011) Lämpliga eller olämpliga hem?: fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet. Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete
Bergman, Ann-Sofie (2012) När föräldrarna inte räcker till: Anlitade och lämpliga fosterföräldrar under 1900-talet, Barn: Forskning om barn og barndom i Norden, 2012:4
Bergman, Ann-Sofie (2014) Mötet mellan lokala och regionala fosterbarnsinspektörer i Kronobergs län. Sköld, Johanna & Ingrid Söderlind, Fosterbarn i tid och rum: Lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850-2000. Stockholm: Carlssons
Bergman, Ann-Sofie & Elizabeth Hanson (2014) Barn som är anhöriga när en förälder avlider: En kunskapsöversikt om effekter av metoder för stöd till barn. Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Johansson, Mairon & Ann-Sofie Bergman (2014) Mirakel inom äldreomsorgen? ¬ Idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i praktiken, Socialvetenskaplig Tidskrift, 2014:1, s. 67-84

Fakta

Nka och Linnéuniversitetet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram kunskapsöversikten med syfte att söka, granska och sammanställa kunskap om verksamma metoder för att ge stöd till barn. Arbetet innebär databassökningar efter tillgänglig forskning inom området. De studier som inkluderas i kunskapsöversikten handlar om interventioner till barn och till barn och föräldrar. För att inkluderas i översikten ska studierna vara effektutvärderingar som innehåller utfallsmått vilka visar om interventionen har varit till hjälp för barnen.

Fler kunskapsöversikter från Nka

Senast uppdaterad 2014-10-23 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson