Region Stockholm

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Det finns övergripande dokument Barn som är närstående: Vägledning, Checklista och Kunskapsunderlag www.vardgivarguiden.se/barns-stallning

Finns det dokumentation i journalen?
I nya anvisningar för Take Care har ordet barn lagts till, berörda minderåriga barn, för att underlätta sökningen.

Finns det barnombud?
Ja inom psykiatri, beroendevård, habilitering & hälsa, palliativ och somatisk vård. En del verksamheter är i uppbyggnadsskedet och vissa saknar.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Bl a Föra barn på tal. Vissa använder webbutbildningen Våga fråga. Det finns också en barnrättsombudsutbildning, där barn som närstående är en del.

Finns det material/information till personal?
Tips till personal förutom huvuddokumenten finns i Kunskapsunderlaget www.vardgivarguiden.se/barns-stallningwww.anhoriga.se/barnsomanhorigawww.jagvillveta.se

Finns det material/information till föräldrar?
Tips i Kunskapsunderlaget www.vardgivarguiden.se/barns-stallning Sedan finns det även lokala broschyrer t ex habilitering & hälsa. www.anhoriga.se/barnsomanhoriga www.jagvillveta.se

Finns det material/information till barn och unga?
Tips i Kunskapsunderlaget, som personalen kan ge till barn och unga alternativt till föräldern www.vardgivarguiden.se/barns-stallning. Ett område som behöver utvecklas.
www.anhoriga.se/barnsomanhoriga, www.jagvillveta.se, www.kuling.nu, www.randigahuset.se,www.naracanser.se, www.maskrosbarn.orgwww.tryggabarnen.org www.livlinan.org 1177.se/vagaberatta, www.kollpasoc.sewww.schizofreniforbundet.se/kallan_barn_ungdom

Särskilda satsningar
Arbetsgrupper kring t ex information, implementering, utbildning, handledning, kartläggning och vårdkedjor.
Handlingsplan psykisk hälsa 0-24 år: www.uppdragpsykiskhalösa.se/stockholmslan Arbetsgrupper: Späda barns psykiska hälsa, Prehospital verksamhet, Utvecklingsgrupp SLL.

Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap. Regionalt vårdprogram Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod.

Kontakuppgifter:
Ludmilla Von zweigbergk
Telefon: 08-12314467
E-post: ludmilla.vonzweigbergk@sll.se
Webbinformation: vardgivarguiden.se/barns-stallning
Charlotte Luptovics Larsson
E-post: charlotte.luptovics-larsson@sll.se
Telefon: 073-620 47 14

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson