Länkar

Länkar till webbsidor

Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

Nationellt kompetenscentrum Barn som anhöriga www.anhoriga.se Barn som anhöriga

Nationellt kompetenscentrum www.anhoriga.se/vagafraga
"Våga fråga" är en webbutbildning för all hälso- och sjukvårdspersonal

Barnens rätt i samhället www.bris.se

Randiga huset www.randigahuset.se

Vårdguiden www.1177.se
Våga berätta

Länkar till filmer

Barn och unga berättar på Nka PlayNka play "Barn och unga berättar"

 

 

  

Länkar till informationsmaterial

"När barnen är drabbade" är en folder framtagen av Barntraumateamet i Norrköping om hur vi kan prata med barn som drabbats av svåra händelser

Broschyr: Att prata med barn om förälders sjukdomInformation till föräldrar "Att prata med barn om förälders sjukdom" är en broschyr som beskriver barns olika reaktioner vid kris samt mognad för information vid olika åldrar.

Broschyren innehåller också råd och stöd till vuxna om hur man kan prata med barnen om vad det är som sker.

Broschyren finns att ladda ner och skriva ut på svenska, arabiska, somaliska samt romani. Materialet är ett arvsfondsprojekt i samarbete med bl a social resursförvaltning Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

 

 

Psykologisk första hjälp
Psykologisk första hjälp är ett "evidence-informed" anpassat tillvägagångssätt för att hjälpa barn, tonåringar, vuxna och familjer omedelbart efter inträffade allvarliga händelser. Psykologisk första hjälp är utformat för att minska den omedelbara nödställdheten och för att stödja adaptiva funktioner på kort och lång sikt. (pdf i nytt fönster).

Ta barn på allvar
Sorg i familjen – vad händer med barnen? Denna artikel är framtagen av Föreningen Psykisk hälsa och tar upp barns reaktioner och behov av stöd vid sorg.

Broschyrer om oväntat dödsfall för barn och unga
"När ungdomar är drabbade"
"När din mamma eller pappa eller någon annan som du tycker mycket om har dött"

Broschyrer om oväntat dödsfall
Här får du information om hur barn och unga kan reagera vid dödsfall samt råd om hur du kan bemöta deras reaktioner.

Webbplatser om oväntat dödsfall
Här kan du finna råd och stöd för att hjälpa/stödja barn/ungdom som befinner sig i sorg.

Om du vill läsa mer...

När förälder oväntat avlider – Resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd

Utvärdering av Barntraumateamet i Norrköping 

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen

Krisstöd för barn och ungdomar vid allvarlig händelse:
En forskningsöversikt.
Kim Leijen och Sanna Pääaho. Göteborgs universitet 2014.

Barn som anhöriga, ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader

Socialstyrelsen. Samverkan för barns bästa, en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. 2013

Knutsson Susanne. Barns delaktighet genom besök hos närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning, 2006. Göteborgs Universitet, Inst. för vårdvetenskap och hälsa.

Samverkan för att hjälpa barn i sorg. Ett reportage från Dalarna

"Livsviktigt" Randiga Huset pdf

"10 önskningar från ett barn som anhörig till hälso- och sjukvårdpersonal och andra vuxna" pdf

Någon man tycker mycket om har dött – ett nytt läromedel för grundsärskolan

Du är en viktig vuxen - handböcker för pedagoger. 

Senast uppdaterad 2016-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson