Om orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att far illa

Alla som i sin verksamhet arbetar med barn under 18 år är enligt Socialtjänstlagen skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får vetskap om att ett barn misstänks fara illa. Skyldigheten att anmäla är personlig och kan inte överlåtas. Tröskeln är och ska vara låg, du behöver inte ha bevis eller själv utreda hur det står till kring barnet.

Anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § första stycket SoL gäller yrkesverksamma inom bl a

  • hälso- och sjukvården
  • annan rättspsykiatriskundersökningsverksamhet
  • socialtjänsten
  • kriminalvården
  • myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn – information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (öppnas i nytt fönster).

Film till dig som är anmälningsskyldig

Till dig som är anmälningsskyldig from Socialstyrelsen on Vimeo.

 

Dessa är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården
samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.
Ladda ner vägledningen

Bestämmelsen finns också som en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen i 6 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Ett viktigt steg för att färre barn ska utsättas för misshandel och försummelse är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar om att våga se och uppfatta tecken på att barn far illa, och att våga agera.
Foldern "Våga se, våga agera" är till för att underlätta upptäckt och ge ett stöd för beslut och handling.
När barn berättar om sin utsatthet är det som mottagare viktigt att visa öppenhet mot barnet genom att lyssna, ställa öppna frågor och vara tillgänglig för en fortsatt berättelse.

Mer utförliga beskrivningar får du på www.tidigatecken.nu framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Senast uppdaterad 2015-12-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson